Partneri

Eku­men­ska ini­ci­ja­ti­va zena
Grad­s­ka upra­va za kul­tu­ru
Grad­s­ka upra­va za soci­jal­nu i deči­ju zašti­tu
Grad­s­ka upra­va za zdravst­vo
Grad­s­ka upra­va za privre­du
Min­istarst­vo pravde Repub­like Srbi­je
Min­istarst­vo rada, zapošl­ja­van­ja i soci­jalne poli­tike
Mama Cash
Pokra­jin­s­ki sekre­tar­i­jat za kul­tu­ru i javno informisan­je
Pokra­jin­s­ki sekre­tar­i­jat za privre­du, zapošl­ja­van­je i ravno­pravnost polo­va
Pokra­jin­s­ki sekre­tar­i­jat za zdravst­vo, soci­jal­nu poli­tiku i demografi­ju
Rekon­struk­ci­ja Žen­s­ki fond
Unit­ed Nations Devel­op­ment Pro­gramme in Ser­bia
Zavod za ravno­pravnost polo­va

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter