LOG_IZ_KRUGA_VOJVODINAOrga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma s inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA od 2007. godine dopri­nosi unapređen­ju položa­ja žena i muškara­ca sa inva­lidite­tom kroz sledeće usluge i aktivnos­ti:

Psi­hoso­ci­jalne i ter­api­jsko-eduka­tivne usluge

  • SOS tele­fon za žene izložene nasilju
  • Pravno save­to­van­je i zas­tu­pan­je žena izloženih nasilju
  • Psi­hoso­ci­jal­na podrš­ka i save­to­van­je za žene izložene nasilju
  • Orga­ni­zo­van­je ginekološk­ih pre­gle­da za žene sa inva­lidite­tom

Info cen­tar za osobe s inva­lidite­tom

  • Infor­ma­tiv­na podrš­ka putem tele­fona, sms poru­ka, ime­jl poru­ka i lično
  • Pravno save­to­van­je i zas­tu­pan­je oso­ba sa inva­lidite­tom
  • Izda­van­je elek­tron­skog medi­ja PORTAL O INVALIDNOSTI
  • Čitaon­i­ca za osobe sa inva­lidite­tom 
  • Save­to­val­ište SEKS POZITIVNI CENTAR
  • Izda­van­je knji­ga u oblasti studi­ja invalid­nos­ti

Eduka­tivne radion­ice sa ele­men­ti­ma radne obuke

Radion­ice angažo­vane umet­nos­ti

Istraži­vač­ki rad  

Aktivnos­ti zago­varan­ja

Kam­pan­je.

Vla­da AP Vojvo­dine je Orga­ni­zaci­ji za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA dodelila  godišn­je priz­nan­je u oblasti ravno­pravnos­ti polo­va za 2015. god­inu

Fon­daci­ja Plavi Dunav je dodelila priz­nan­je za tol­er­an­ci­ju za 2015. god­inu Svjet­lani Tim­o­tić, lid­er­ki Orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA.

Fon­daci­ja ŽENE IMAJU KRILA je u 2015. godi­ni dodelila priz­nan­je za hrabrost Svjet­lani Tim­o­tić, lid­er­ki Orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA.