Novosti

…Iz Kruga — Vojvodina učestvovala na prvom multisektorskom društvenom dijalogu

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS službe Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Zelić, učestvo­vala je na prvom mul­ti­sek­torskom društven­om dija­logu, orga­ni­zo­vanom povodom anal­ize stan­ja rodne ravno­pravnos­ti u Repub­li­ci Srbi­ji. Dija­log je orga­ni­zo­va­lo Min­istarst­vo za ljud­s­ka i man­jin­s­ka pra­va i društveni dija­log, zajed­no sa Koor­di­na­cionim telom za rod­nu ravno­pravnost, 18. jan­u­ara 2021. godine, sa početkom u 10 časo­va u Palati Srbi­je u Beogradu.

Min­istarst­vo za ljud­s­ka i man­jin­s­ka pra­va i društveni dija­log pokrenu­lo je ini­ci­ja­tivu za formi­ran­je radne grupe za donošen­je novog nacr­ta Zakona o rod­noj ravno­pravnos­ti, čime bi se krenu­lo u redovnu pro­ce­du­ru za donošen­je novog zakona. Društveni dija­log je način dolas­ka do doku­me­na­ta, zakona i strate­gi­ja, jer su oni ključni za dos­ti­zan­je viz­ije, a to je društ­vo jed­nakih mogućnos­ti za žene i muškarce.

- Žene sa inva­lidite­tom su dvostruko diskri­m­in­isane, kao žene i kao osobe sa inva­lidite­tom. One se i dal­je suočava­ju sa mno­go­b­ro­jn­im poteškoća­ma u obra­zo­van­ju, na tržiš­tu rada, pri­likom ost­vari­van­ja pra­va na zdravstvenu zašti­tu. Najveći prob­lem je što su i dal­je ‘nev­idljive žrtve nasil­ja’, iako podaci pokazu­ju da su žene sa inva­lidite­tom u 2 do 5 puta većem riziku od nasil­ja u porod­i­ci. Veo­ma je važno dosled­no i u skladu sa zakonom nas­tavi­ti bor­bu pro­tiv nasil­ja nad žena­ma, pruži­ti im odgo­vara­juću zašti­tu i podršku i radi­ti na poboljšan­ju položa­ja žena sa inva­lidite­tom — kaže Ivana Zelić.

Iz nevladinog sek­to­ra, pored Ivane Zelić, na sas­tanku su gov­o­rile Tan­ja Ign­ja­tović iz Autonomnog žen­skog cen­tra i Maša Pavlović iz Ini­ci­ja­tive za pra­va oso­ba sa men­tal­nim inva­lidite­tom MDRI-S.

Tan­ja Ign­ja­tović je naglasi­la neophod­nost ponovnog orga­ni­zo­van­ja javne rasprave povodom izrade izme­na i dop­una nacr­ta zakona i strate­gi­ja, uključu­jući i akcione planove koji nisu završeni u peri­o­du od 2017. do 2020. godine. Poseb­no je istak­la da je nasil­je u porod­i­ci u svim domaćim i među­nar­o­d­nim doku­men­ti­ma defin­isano kao društveni prob­lem, a ne kao odgov­ornost pojed­in­ca za koji je pred­viđe­na zakon­s­ka kaz­na.

Maša Pavlović pred­stavi­la je prob­leme sa koji­ma se suočava­ju žene sa men­tal­nim inva­lidite­tom koje žive u ustanova­ma soci­jalne zaštite.

- Društveno-poli­tič­ka kriza iza­z­vana pan­demi­jom korona virusa ostavi­la je velike posledice na položaj oso­ba sa inva­lidite­tom, poseb­no na one koje su smeštene u ustanova­ma soci­jalne zaštite. Pored rizika od zaraze, evi­den­tan je prob­lem zabrane pose­ta. Posete su za koris­nike rezi­den­ci­jal­nih ustano­va jedi­ni način komu­nikaci­je sa svo­jim bližn­ji­ma, tako da zabrana poseći­van­ja za njih znači zabranu komu­nikaci­je sa spoljn­im sve­tom — kaže Maša Pavlović.

Društveni dija­log dopri­nosi ost­varen­ju cil­je­va održivog razvo­ja i Agende 2030. Ovakav tip foru­ma pre­duslov je napret­ka na polju društvene pravde, ekonomske i poli­tičke jed­nakosti, kao i bezbednog i naprednog nači­na živ­ota koji tre­ba da bude dos­tu­pan svim žena­ma.

- Srbi­ja je u prethod­nom peri­o­du uradi­la mno­go na polju rodne ravno­pravnos­ti. Uveli smo određene insti­tute i razvili sarad­nju resornih insti­tu­ci­ja sa među­nar­o­d­nim part­ner­i­ma i civil­nim sek­torom, što je dalo rezul­tate u unapređen­ju položa­ja žena. Danas više niko ne može da okreće glavu pred diskrim­i­naci­jom žena, ali čeka nas još posla, pre sve­ga donošen­je Zakona o rod­noj ravno­pravnos­ti, koji smo još 2016. pripremili, ali ga zbog tadašn­jeg nes­la­gan­ja jednog min­istarst­va još uvek nažalost nemamo — izjav­i­la je pot­predsed­ni­ca Vlade Srbi­je i predsed­ni­ca Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost, prof. dr Zorana Miha­jlović.

Srbi­ja u sarad­nji sa Min­istarstvom za evropske inte­graci­je, UN WOMEN i Del­e­gaci­jom EU, uvo­di gen­der main­steram­ing, kao važan alat za uvođen­je rodne ravno­pravnos­ti u sve javne poli­tike.

Pored pot­predsed­nice Vlade Srbi­je i predsed­nice Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­prvanost prof. dr Zorane Miha­jlović, na društven­om dija­logu učestvo­vale su min­istarke i min­istri Vlade Srbi­je: Maja Gojković, Jad­ran­ka Jok­si­mović, Tat­jana Matić, Ire­na Vujović, Mar­i­ja Obradović i Maja Popović, kao i rek­tor­ka Beograd­skog uni­verzite­ta Ivan­ka Popović, predsed­ni­ca UN agen­ci­ja, Save­ta Evrope, zaštit­ni­ka građana, pov­ereni­ka za rod­nu ravno­pravnost, akademi­je i civilnog društ­va.

Min­istarst­vo će i dal­je radi­ti na edukaci­ji nosi­la­ca pravo­sud­nih funkci­ja i pod­sti­cati inter­re­sorsku sarad­nju, pre­duz­i­mati niz akton­vosti u cilju jed­no­braznog pos­tu­pan­ja kako bi se žena­ma kao dom­i­nat­nim žrt­va­ma nasil­ja obezbe­di­la adek­vat­na zašti­ta i podrš­ka.