Novosti

Zoom konferencija: Formiranje Inicijative žena sa invaliditetom za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava

Off

Završ­na onla­jn kon­fer­en­ci­ja u okviru pro­jek­ta Izgradan­ja kapacite­ta žena s inva­lidite­tom za zago­varan­je nji­hovih sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va koji Orga­ni­zaci­ja … IZ KRUGAVOJVODINA real­izu­je u sarad­nji sa Pop­u­la­cionim fon­dom Ujed­in­jenih naci­ja (UNFPA) u pet grado­va Srbi­je, održana je u petak, 18. decem­bra 2020. godine.

Na kon­fer­en­ci­ji su sumi­rani rezul­tati sprove­denih aktivnos­ti u Raškoj, Temer­inu, Užicu, Vran­ju i Val­je­vu, nakon čega je formi­rana Ini­ci­ja­ti­va žena s inva­lidite­tom koja će nas­tavi­ti sa radom na unapređen­ju sek­su­alnog i repro­duk­tivnog zdravl­ja i pra­va žena s inva­lidite­tom. Ini­ci­ja­tivu čine tim Orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA i sve dosadašn­je učes­nice pro­jek­ta, a koor­di­na­cioni tim je u fazi formi­ran­ja.

Kon­fer­en­ci­ji su pris­ustvo­vale pred­stavnice UNFPAJovana Petro­vić i Neve­na Sović. Ispred Orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, kon­fer­en­ci­ju je otvo­rila Miladin­ka Mija­tović, a mod­eri­rala Ivana Zelić. Pre­vod na znakovni jezik obezbe­di­la je Nina Bara­novs­ki.

Neve­na Sović najav­i­la je peto­godišn­ji plan rada na unapređen­ju položa­ja žena u ost­vari­van­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va i istak­la da su u godi­ni u kojoj je sve bilo nemoguće ost­vareni znača­jni rezul­tati, od mapi­ran­ja bar­i­jera s koji­ma se žene s inva­lidite­tom svakod­nevno suočava­ju, preko zago­varačk­ih akci­ja, do uspostavl­jan­ja mreže za nas­tavak aktivnos­ti.

Crtež Maje Jović iz Teme­ri­na

Za Užice su sek­su­al­na i repro­duk­tiv­na pra­va žena s inva­lidite­tom nova tema, pa je prvi korak bio rad na informisan­ju, kako samih žena, tako i šire zajed­nice i medi­ja. Udružen­je za dečju i cere­bral­nu par­al­izu iz Uži­ca orga­ni­zo­va­lo je okrugli sto na kome su učestvo­vali pred­stavni­ci gra­da, zdravstvenih ustano­va, nevla­dinih orga­ni­zaci­ja i udružen­ja oso­ba s inva­lidite­tom. Pred­stavl­je­na je prezentaci­ja koju su učes­nice pro­jek­ta izradile tokom višeme­sečne anal­ize kon­tek­s­ta i situaci­je u domenu sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va i repro­duk­tivnog zdravl­ja žena sa inva­lidite­tom. To se pokaza­lo kao dobar način da se šira zajed­ni­ca i dono­sio­ci odlu­ka informišu o zakon­skoj reg­u­la­tivi, a žene s inva­lidite­tom o način­i­ma ost­vari­van­ja pra­va.

– Nov­ina na planu zdravstvene zaštite je osni­van­je Save­ta za zdravl­je gra­da Uži­ca, unutar koga su pred­stavni­ci oso­ba sa inva­lidite­tom zaduženi za praćen­je svih važnih odlu­ka i prom­e­na u toj oblasti. Jedan od važnih aktuel­nih prob­le­ma je da Dom zdravl­ja Užice pose­du­je hidraulični ginekološ­ki sto, ali sama ordi­naci­ja nije pris­tu­pač­na za žene s inva­lidite­tom – rekla je Ana Đok­ić ispred Udružen­ja za dečju i cere­bral­nu par­al­izu Užice.

U mal­oj sre­di­ni kao što je Raš­ka, inva­liditet je tabu sam po sebi; raz­gov­or o sek­su­al­nim i repro­duk­tivn­im prav­i­ma žena sa inva­lidite­tom dvostru­ki je tabu.

– Arhitek­tonske bar­i­jere u Raškoj su sveprisutne. Ginekološ­ka ordi­naci­ja je suro­va, ne samo za žene sa inva­lidite­tom. Zbog takvih (ne)uslova, opšte je mesto da se žene nelagod­no oseća­ju pri ruti­n­skim pose­ta­ma gineko­logu, a ne mora da bude tako. Nije naše da molimo, nego je obaveza lokalne samouprave da nam omogući ljud­s­ki prist­up, poš­tu­jući naše dos­to­janst­vo i telesni integritet – rekla je Duši­ca Sreten­ović ispred Udružen­ja Srna iz Raške.

Član­ice Udružen­ja Srna orga­ni­zo­vale su okrugli sto na kome su pris­ustvo­vali pred­stavni­ci lokalnih samoupra­va, zaštit­nik paci­je­na­ta i pred­stavni­ci udružen­ja koja se bave žen­skim prav­i­ma. Nakon toga, opštin­sko veće je u budžet svrsta­lo kupov­inu hidrauličnog ginekološkog sto­la.

Situaci­ju u Tem­rinu pred­stavile su Moni­ka Žun­ji i Tan­ja Srdić, ispred Udružen­ja Kap:

– Sma­tramo velikim korakom što smo uopšte otvo­rile temu sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va žena s inva­lidite­tom, rani­je o tome nis­mo mogle ni da raz­go­varamo. Ujed­no smo imale pri­liku da uza­jam­no delimo iskust­va i da saz­namo kako tim­o­vi iz drugih grado­va pris­tu­pa­ju mapi­ran­im prob­lemi­ma. Naučile smo mno­go. Nis­mo ni znale da u Temer­inu pos­to­ji hidralulični sto, jer je smešten u nepris­tu­pačnoj ordi­naci­ji. Uočile smo prob­lem inter­sek­ci­jske diskrim­i­naci­je žena s inva­lidite­tom koje su pri­pad­nice man­jin­skih zajed­ni­ca u Vojvo­di­ni. O svim mapi­ran­im bar­i­jera­ma snim­i­le smo kratak film, koji je pred­stavl­jen dono­sioci­ma odlu­ka. Obećali su nam podršku.

Pan­demi­ja je osu­jeti­la uključi­van­je većeg bro­ja žena iz Val­je­va, ali su i pored toga ost­vareni dobri rezul­tati.

– Uspele smo da mapi­ramo većinu bar­i­jera, počevši od arhitek­tonske nepris­tu­pačnos­ti do nepris­tu­pačnos­ti infor­ma­ci­ja i pre­voza. Unutar zajed­nice i među dono­sio­ca­ma odlu­ka izosta­je razumevan­je za samu temu zaštite repro­duk­tivnog zdravl­ja žena s inva­lidite­tom. Pre­dra­sude su primetne, do te mere da je ova tema za veli­ki broj lju­di tabu, pa se o njoj goto­vo uopšte ne gov­ori ili se gov­ori sa nipo­daš­ta­van­jem. Kako je pan­demi­ja već bila u jeku, pre­osta­la nam je završ­na prezentaci­ja u vidu tele­viz­ijske emisi­je u kojoj sam gos­to­vala sa lekarkom doma zdravl­ja. Ona ima iskust­va u radu sa žena­ma s inva­lidite­tom, ali o nji­hovim iza­zovi­ma nije ramz­išl­jala na način na koji razmišl­ja nakon našeg sus­re­ta. Postignut je dogov­or za buduću sarad­nju. Dom zdravl­ja trenut­no je kovid ambu­lan­ta, zbog čega ne može­mo odmah nas­tavi­ti započe­to, ali usko­ro ćemo pokrenu­ti kam­pan­ju za nabavku hidrauličnog ginekološkog sto­la. Pos­to­je poz­i­tivni primeri u pri­vat­noj ginekološkoj prak­si, ali nji­hove usluge nisu svi­ma dos­tup­ne iz finan­si­jskih razlo­ga – navela je Svet­lana Janković Bel­jan­s­ki, aktivistk­in­ja iz Val­je­va.

Tim žena iz Vran­ja pripremio je kratak film o o repro­duk­tivnom zdravlju žena s inva­lidite­tom i bar­i­jera­ma koji­ma su svakod­nevno izložene.

– Prepreke nisu uočljive samo u polju repro­duk­tivnog zdravl­ja i zdravstvene zaštite, prepreke su svu­da. Ovaj pro­jekat oku­pio je snagu žen­skih orga­ni­zaci­ja, udružene smo uspele da uradi­mo konkretne stvari. U okol­nos­ti­ma kada je zdravstveni sis­tem pre­opterećen suzbi­jan­jem virusa, nis­mo očeki­vale ni odziv, ni podršku. S druge strane, mož­da je upra­vo pan­demi­ja uti­cala na to da nas lekari bol­je čuju. Nakon pro­jek­ci­je fil­ma, održan je okrugli sto sa pred­stavnici­ma gra­da i zdravstvenog cen­tra. Zah­valju­jući istraži­van­ju koje je prethod­i­lo izra­di fil­ma, stek­le smo jas­nu sliku i znale smo tačno šta traži­mo. Hodraulič­na stoli­ca bila je u crvenoj zoni kovid bol­nice, što je bio prvi zadatak. Dru­gi zadatak bilo je orga­ni­zo­van­je pre­ven­tivnih pre­gle­da za žene s inva­lidite­tom. Održale smo radne sas­tanke sa načel­nici­ma doma zdravl­ja i bol­nice, da bis­mo pot­pisale mem­o­ran­dum o sarad­nji, kako bi se žena­ma s inva­lidite­tom omogućile ginekološke zdravstvene usluge. Nedelju dana nakon pot­pisanog mem­o­ran­du­ma, započe­ta je prak­sa pre­ven­tivnih pre­gle­da – navo­di Suzana Antić Ris­tić ispred Odb­o­ra za ljud­s­ka pra­va Vran­je.

Kon­fer­en­ci­ja je zaključe­na dogov­orom o formi­ran­ju Ini­ci­ja­tive žena s inva­lidite­tom za zago­varan­je sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va koja će za poče­tak funkcionisati putem radne fejs­buk grupe. U grupi će biti objed­in­jeni svi mater­i­jali nastali tokom pro­jek­ta, a gru­pa će usko­ro biti otvore­na za javnost i uključi­van­je novih član­i­ca. Ujed­no, učes­nice pro­jek­ta ima­ju pri­liku da u per­spek­tivi postanu trener­ice za ovu oblast.