Novosti

Paralelna pandemija — zaštita žena od rodno zasnovanog nasilja za vreme korona virusa

Off

Povodom obeleža­van­ja 16 dana aktiviz­ma pro­tiv nasil­ja nad žena­ma, Ivana Zelić, koor­di­na­tor­ka SOS službe orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, učestvo­vala je na onla­jn okruglom stolu Para­lel­na pan­demi­ja – zašti­ta žena od rod­no zas­no­vanog nasil­ja za vreme pan­demi­je korona virusa.

Okrugli sto orga­ni­zo­vala je Ini­ci­ja­ti­va za ravno­pravnost, ino­v­a­tivnost i društveni angaž­man (IRIDA), u četvr­tak, 10. decem­bra s početkom u 12 časo­va, putem Zoom aplikaci­je. Učestvo­vali su pred­stavni­ci insti­tu­ci­ja, orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va i lokalne zajed­nice, u cilju pokre­tan­ja dijalo­ga o rod­no zas­no­vanom nasilju za vreme pan­demi­je korona virusa i sis­te­mu zaštite žena, poseb­no u man­je razvi­jen­im grad­skim i pri­grad­skim naselji­ma.

O reago­v­an­ju na rod­no zas­no­vano nasil­je u uslovi­ma kuće izo­lacije, iskustvi­ma, podaci­ma insti­tu­ci­ja i orga­ni­zaci­ja o ste­penu i poras­tu nasil­ja tokom pan­demi­je i pris­tupu sis­tema zaštite žena gov­o­rile su:

  • Nada Pade­js­ki Šekerović — psi­hološk­in­ja, rukovoditelj­ka Sig­urne ženske kuće, Cen­tar za soci­jal­ni rad, Novi Sad
  • Ivana Per­ić – koor­di­na­tor­ka SOS Žen­skog cen­tra
  • Ivana Zelić – koor­di­na­tor­ka SOS službe IZ KRUGAVOJVODINA
  • Alek­san­dra Gru­jić – koor­di­na­tor­ka za omladin­s­ki rad, IRIDA

Diskusi­ju je mod­eri­rala Mar­i­ja Mar­ić, nov­inar­ka i suos­ni­vači­ca mOUTh of the BOX i Dnevnik jedne pre­duzetnice.

Ovim događa­jem Iri­da najavlju­je poče­tak druge faze kam­pan­je u okviru pro­jek­ta Nasil­je je uvek izo­laci­ja. U prvoj fazi, kam­pan­ja je imala za cilj povećan­je vidljivosti SOS kon­taka­ta podrške orga­ni­zaci­ja IZ KRUGAVOJVODINA i SOS Žen­s­ki cen­tar.

- Kam­pan­ja se pokaza­la veo­ma uspešnom, što potvrđu­je povećan broj pozi­va na SOS tele­fon. Broj pozi­va za vreme kam­pan­je bio je tri puta veći nego u istom peri­o­du prethod­ne godine. Na ovaj način informisale smo žene koje se nalaze u situaci­ji nasil­ja o izvorima podrške i poslale poruku da nisu same – kaže Ivana Zelić.

Foto: IRIDA

Nas­tavak kam­pan­je real­i­zo­vaće se onla­jn i neposred­nim delo­van­jem u lokalnoj zajed­ni­ci, ali ovog puta u man­je razvi­jen­im delovi­ma gra­da (Klisa, Adice, Telep). S obzirom na to da je reč o zajed­ni­ca­ma u koji­ma pretežno žive građani/ke nižeg socio-ekonom­skog i obra­zovnog sta­tusa, u nji­ma je stopa rod­no zas­no­vanog nasil­ja veća. Kam­pan­ja će se ujed­no sprovodi­ti i u pri­grad­skim nasil­je­ma (Srem­s­ka Kameni­ca, Srem­s­ki Karlov­ci, Vet­ernik, Futog i Petrovaradin), ima­jući u vidu da su infor­ma­ci­je i usluge SOS podrške žena­ma u tim naselji­ma man­je dos­tup­ne.

Glav­na pre­poru­ka i zaključak sa okruglog sto­la jeste neophod­nost kreiran­ja sis­temske podrške koja kon­tinuira­no prati sve faze izlas­ka iz situaci­je nasil­ja. Veli­ki odziv insti­tu­ci­ja, orgaizaci­ja, građana i građan­ki, potvrđu­je da je neophod­no zajed­ničko uključi­van­je i delo­van­je na planu reša­van­ja ovog prob­le­ma, tokom pan­demi­je i nakon nje.