Novosti

Feministički diskusioni kružok u …Iz Kruga — Vojvodina

Off

Žene u crnom i Ženske studi­je i istraži­van­ja Novi Sad, orga­ni­zo­vale su juče od 17 do 20 sati Fem­i­nis­tič­ki disku­sioni kružok u pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA.

Na Fem­i­nis­tičkom kružoku, pro­mo­visan je doku­men­tarni film o Sven­ki Sav­ić, pred­stavl­jeno Istraži­van­je o repro­duk­tivn­im i rad­nim prav­i­ma žena u Srbi­ji i pro­mo­visane pub­likaci­je Peča i Bor­be­na žalost: poli­tičko disiden­st­vo i Žene u crnom u pre­vo­du na srp­s­ki.

Film Sven­ka u pro­duk­ci­ji Grupe za videoak­tivizam Žena u crnom i u reži­ji Fahru­d­i­na Klad­ničan­i­na, sniml­jen je povodom osamde­se­tog rođen­dana i šezde­set god­i­na naučnog rada pro­fe­sorke dok­torke emerite Svenke Sav­ić. Fil­mom se obeleža­va njen fem­i­nis­tič­ki rad i oda­je priz­nan­je dopri­nosu koji je dala aktivis­tičkoj zajed­ni­ci. O fil­mu su gov­o­rile učes­nice kružo­ka, a raz­gov­or je mod­eri­rala Staša Zajović.

Istraži­van­je o repro­duk­tivn­im i rad­nim prav­i­ma žena u Srbi­ji pred­stavili su Anđeli­ja Vučure­vić, Staša Zajović i pro­fe­sor dok­tor Lino Vel­jak. Rezul­tati istraži­van­ja upo­zo­rava­ju na povećan uti­caj crkve na stavove žena o repro­duk­tivn­im prav­i­ma i povezanost radnog zakon­o­davst­va i repro­duk­tivnih pra­va. Pub­likaci­ju su objav­ile Žene u crnom u sep­tem­bru 2020. godine.

Fahrudin Klad­ničanin, autor pub­likaci­je Peča, gov­o­rio je o tome da je našao inspiraci­ju za upotre­bu biograf­skog meto­da u radovi­ma pro­fe­sorke dok­torke Svenke Sav­ić za ure­đi­van­je priku­pljenih sve­dočansta­va žena o događa­ji­ma tokom 1951. godine u Novom Pazaru, kada je donet Zakon o zabrani nošen­ja zara i feredže, a koje je priku­pio tokom pet­naest god­i­na. Zatim je proči­tao neko­liko odlo­ma­ka iz sve­dočansta­va žena.

Na kra­ju, Staša Zajović je ukratko pred­stavi­la pub­likaci­ju Bor­be­na žalost: poli­tičko disiden­st­vo i Žene u crnom autorke Athene Atanasju koju je na srp­s­ki pre­v­ela Ana Imširović.

Fem­i­nis­tič­ki disku­sioni kružok je pros­tor za zajed­ničko promišl­jan­je važnih pitan­ja koja nas zaoku­pl­ja­ju u cilju uvećan­ja kolek­tivne moći i poli­tičke snage fem­i­nis­tičkog pokre­ta.

Foto: Maja Tomić