Novosti

Prepreke u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom iz Valjeva

Off

IZ KRUGAVOJVODINA je u utorak, 10. novem­bra 2020. godine od 11.00 do 12.30 časo­va, orga­ni­zo­vala onla­jn kon­fer­en­ci­ju Prepreke u ost­vari­van­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va.

Kon­fer­en­ci­ja je orga­ni­zo­vana u okviru pro­jek­ta Izgrad­n­ja kapacite­ta žena sa inva­lidite­tom za zago­varan­je nji­hovih sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va u pet opšti­na u Srbi­ji: Užice, Raš­ka, Temerin, Kragu­je­vac i Vran­je. Pro­jekat se real­izu­je uz podršku Pop­u­la­cionog fon­da Ujed­nin­jenih naci­ja (UNFPA) i ima za cilj da osnaži žene sa inva­lidite­tom za zas­tu­pan­je i aktivno zago­varan­je svo­jih sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va.

Kon­fer­en­ci­ju je otvo­rila trener­i­ca na pro­jek­tu Miladin­ka Mija­tović, a mod­eri­rala Ivana Zelić, koor­di­na­tor­ka SOS službe Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA.

Na kon­fer­en­ci­ji je pris­ustvo­va­lo 10 polazni­ca onla­jn treninga o zago­varan­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va za žene s inva­lidite­tom iz Uži­ca, Raške, Teme­ri­na, Vran­ja i Val­je­va. Prethod­nih mese­ci, učes­nice su stek­le znan­ja o sek­su­al­nom i repro­duk­tivnom zdravlju i prav­i­ma, zakon­skom okviru, pris­tu­pačnos­ti zdravstvenih ustano­va, poj­mu i mod­e­li­ma invalid­nos­ti, jeziku i ter­mi­nologi­ji i meto­dama zago­varan­ja.

Na kon­fer­en­ci­ji su član­ice Društ­va za cere­bral­nu par­al­izu iz Val­je­va, Svet­lana Bel­jan­s­ki, Mar­i­ja Šofranac i Jele­na Šofranac, pred­stavile prezentaci­ju u kojoj su mapi­rale prepreke sa koji­ma se suočava­ju žene sa inva­lidite­tom u ost­vari­van­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va u nji­hovoj opš­ti­ni, u aspek­tu arhitek­tonske nepris­tu­pačnost insti­tu­ci­ja i nepris­tu­pačnos­ti sis­tema uslu­ga podrške i zdravstvene zaštite.

Foto: Učes­nice onla­jn kon­fer­en­ci­je

Prepreke sa koji­ma se suočava­ju žene sa inva­lidite­tom u Val­je­vu pri­likom ost­vari­van­ja sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va su: nepris­tu­pačnost javnog pre­voza, nepris­tu­pačnost infor­ma­ci­ja za osobe sa sen­zorn­im inva­lidite­ti­ma (nedostatak infor­ma­ci­ja u pri­lagođen­im for­ma­ti­ma i pre­vodi­lačkog servisa za znakovni jezik), nedo­volj­na informisanost med­i­cin­skog osobl­ja o invalid­nos­ti i neprimereno ophođen­je pre­ma osoba­ma sa inva­lidite­tom, upotre­ba nead­ek­vatnog jezi­ka i ter­mi­nologi­je, prisut­nost pre­dra­su­da pre­ma žena­ma sa inva­lidite­tom i nji­hovoj sek­su­al­nos­ti, kao i nedostatak adek­vat­nih službi i uslu­ga koje bi pružile podršku osoba­ma sa inva­lidite­tom pri­likom ost­vari­van­ja nji­hovih pra­va.

Pred­stavnice gru­pa iz Uži­ca, Raške, Teme­ri­na i Vran­ja podelile su svo­ja iskust­va učešća na pro­jke­tu, raz­go­var­ale su o način­i­ma na koje su mapi­rale i pred­stavile prepreke u ost­vari­van­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va, kao o akci­ja­ma javnog zago­varan­ja koje su orga­ni­zo­vale u svo­jim opšti­na­ma.

Učes­nice su istak­le važnost kon­fer­en­ci­je i mogućnost upoz­na­van­ja i razmene iskus­ta­va koja su slič­na u svim gradovi­ma. Sma­tra­ju da su ključni prob­le­mi na koji­ma tre­ba da se radi u nared­nom peri­o­du: pris­tu­pačnost (arhitek­ton­s­ka i komu­nikaci­js­ka), prom­e­na stavo­va u društvu i osnaži­van­je žena sa inva­lidite­tom za zago­varan­je sop­stvenih pra­va.