Novosti

Usluge podrške ženama sa mentalnim invaliditetom

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS službe Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Zelić, angažo­vana je kao pre­davači­ca na obu­ci Podrš­ka žena­ma sa men­tal­nim inva­lidite­tom. Obu­ka je tra­jala od ponedelj­ka, 26.10. do nedel­je 1.11.2020. godine u Hotelu Vojvo­d­i­na u Zren­jan­inu.

Obu­ka je real­i­zo­vana u okviru pro­jek­ta Pris­tu­pačnost uslu­ga žena­ma sa inva­lidite­tom koje su preživele nasil­je u rezi­den­ci­jal­nim ustanova­ma, čiji su orga­ni­za­tori Ini­ci­ja­ti­va za pra­va oso­ba sa men­tal­nim inva­lidite­tom MDRI-S i udružen­je građan­ki Fem­Platz, uz podršku Fon­da Ujed­in­jenih naci­ja za isko­ren­ji­van­je nasil­ja nad žena­ma (UN Trust Fund).

Ivana je gov­o­rila o sek­su­lan­im i repro­duk­tivn­im prav­i­ma i zdravlju žena sa inva­lidite­tom, usluga­ma podrške žena­ma sa inva­lidite­tom koje su u situaci­ji nasil­ja i iskustvi­ma iz prakse.

- Poz­vana sam od strane orga­ni­za­tor­ki obuke zbog dugogodišn­jeg iskust­va u radu sa žena­ma sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta i iskust­va u radu sa žena­ma sa men­tal­nim inva­lidite­tom koje žive u rezi­den­ci­jal­nim ustanova­ma. Uti­sak mi je da se o temama nasil­ja nad žena­ma sa men­tal­nim inva­lidite­tom, a naroči­to o sek­su­al­nim i repro­duk­tivn­im prav­i­ma i zdravlju žena sa inva­lidite­tom, još uvek malo gov­ori i zna. To su teme koje zahte­va­ju mno­go dodatnog rada. Neke od učes­ni­ca su se prvi put sus­rele sa temama sek­su­al­nos­ti i nasil­ja nad žena­ma sa inva­lidite­tom, dok poje­dine učes­nice ima­ju iskust­va u radu. Najčešće postavl­jana pitan­ja odnose se na način pos­tu­pan­ja kad se žena sa iskustvom nasil­ja obrati za podršku, koja konkret­na pitan­ja postavi­ti i gde je uputi­ti. Nije isto pruži­ti podršku ženi koja je u insti­tu­ci­ji i ženi van insti­tu­ci­je, a koja je u nasilju. Pred­stavnice orga­ni­zaci­ja žena sa inva­lidite­tom koje su učestvo­vale na sem­i­naru pro­cen­ji­vale su kapacitete svo­jih orga­ni­zaci­ja i način na koji mogu pružati podršku žena­ma koje žive u insti­tu­ci­ji i žena­ma sa inva­lidite­tom uopšte – kaže Ivana.

Foto: Ivana Zelić, Koor­di­na­tor­ka SOS službeIZ KRUGAVOJVODINA

U kon­tek­stu pro­jek­ta, insti­tu­cional­no nasil­je je nasil­je koje se deša­va u rezi­den­ci­jal­nim i psi­hi­ja­tri­jskim ustanova­ma i usluga­ma stanovan­ja uz podršku. Obuh­va­ta različite vrste nasil­ja nad žena­ma koje vrše dru­gi koris­ni­ci, zaposleni u ustanova­ma ili osobe van ustano­va.

Pri­marne koris­nice su žene sa men­tal­nim inva­lidite­tom koje su u insti­tu­cional­nom smeš­ta­ju ili ima­ju istori­ju insti­tu­cional­izaci­je, sa koji­ma se radi na osnaži­van­ju i informisan­ju o pre­ven­ci­ji i meh­a­nizmi­ma zaštite od nasil­ja, samoza­s­tu­pan­ju i stvaran­ju nefor­mal­nih vido­va samopo­moći.

Ključne teme obuke bile su: karak­ter­is­tike živ­ota u rezi­den­ci­jal­noj ustanovi, deis­ti­tu­cional­izaci­ja/re-insti­tu­cional­izaci­ja, odnos društ­va pre­ma žena­ma sa inva­lidite­tom, sek­su­al­na i repro­duk­tiv­na pra­va žena sa inva­lidite­tom, karak­ter­is­tike rod­no zas­no­vanog nasil­ja u rezi­den­ci­jal­nim ustanova­ma i poslov­na sposob­nost žena sa inva­lidite­tom.

Svrha obuke je da žene sa inva­lidite­tom, poseb­no one koje su preživele insti­tu­cional­no nasil­je ima­ju viši nivo podrške od orga­ni­zaci­ja koje pruža­ju usluge žena­ma u situaci­ji nasil­ja.  

Voditeljke obuke su bile Kosana Bek­er i Bil­jana Jan­jić, a gos­tu­juća pre­davači­ca Maja Popović iz orga­ni­zaci­je MDRI – S.