Novosti

Uticaj kovida 19 na socijalnu inkluziju osetljivih grupa

Off

Izvrš­na direk­tor­ka Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić učestvo­vala je na okruglom stolu Uti­caj kovi­da 19 na soci­jal­nu inkluz­i­ju osetljivih gru­pa. Okrugli sto je održan onla­jn, 29. okto­bra, od 10.00 do 12.30.

Okrugli sto orga­ni­zo­van je u okviru pro­gra­ma Podrš­ka Evropske uni­je soci­jal­nom stanovan­ju i aktivnoj inkluz­i­ji, koji finan­sira Evrop­s­ka uni­ja, a sprovo­di Kance­lar­i­ja Ujed­in­jenih naci­ja za pro­jek­tne usluge (UNOPS).

Učes­ni­ci okruglog sto­la raz­go­var­ali su o iza­zovi­ma sa koji­ma se pri­pad­ni­ci romske zajed­nice, deca bez roditeljskog staran­ja, žene žrtve porodičnog nasil­ja i osobe sa inva­lidite­tom suočava­ju u vreme pan­demi­je virusa korona, ali i o pri­lika­ma koje se u ovom peri­o­du pojavlju­ju za soci­jal­nu inkluz­i­ju osetljivih gru­pa.

Na skupu su pred­stavl­jene najbol­je prakse pružala­ca uslu­ga soci­jalne inkluz­i­je iz javnog i civilnog sek­to­ra, kao i uspešno pre­duzete mere za sman­jen­je neg­a­tivnih uti­ca­ja pan­demi­je virusa korona.

Svjet­lana Tim­o­tić, gov­o­rila je o primer­i­ma dobre prakse i mogućnos­ti­ma na polju soci­jalne inkluz­i­je koje su prois­tek­le iz situaci­je iza­z­vane korona viru­som.

- U okviru pro­jek­ta usmerenog na unapređen­je podrške za žene sa inva­lidite­tom izložene nasilju, koji orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA real­izu­je u sarad­nji sa Agen­ci­jom UN Women, uz podršku Evropske komisi­je, napravl­jene su zaštitne maske za višekrat­nu upotre­bu u skladu sa prin­cip­i­ma pris­tu­pačnih komu­nikaci­ja. Maske su dis­tribuirane žena­ma oštećenog sluha i pre­vo­di­oci­ma znakovnog jezi­ka u 10 grado­va Srbi­je. Putem inter­net medi­ja Por­ta­la o invalid­nos­ti i društvenih mreža, u kon­ti­nu­ite­tu smo informisali zajed­nicu o pos­to­jećim usluga­ma koje su im na raspo­la­gan­ju, kako bi se mogli obrati­ti za podršku i dobiti infor­ma­ci­je o aktuel­noj situaci­ji iza­z­vanoj korona viru­som. Uspostavl­je­na je instant rubri­ka Zabeleške iz karan­ti­na u kojoj su objavlji­vane priče žena sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta, koje žive u različitim gradovi­ma Srbi­je, kako bi se iskust­va žena sa inva­lidite­tom tokom pan­demi­je učini­la vidljivim. Takođe, u sarad­nji sa Pop­u­la­cionim fon­dom Ujed­in­jenih naci­ja kroz pro­jekat Izgrad­n­ja kapacite­ta žena sa inva­lidite­tom za zago­varan­je nji­hovih sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va, osnažile smo 59 žena sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta za samoza­s­tu­pan­je i zago­varan­je. Žene sa inva­lidite­tom iz pet opšti­na Srbi­je mapi­rale su prepreke u pris­tupu zašti­ti repro­duk­tivnog zdravl­ja i real­i­zo­vale javne događa­je i aktivnos­ti zago­varan­ja. Lokalni part­neri u Vran­ju, Odbor za ljud­s­ka pra­va i Udružen­je oso­ba obolelih od mul­ti­ple skleroze su kroz aktivnos­ti zago­varan­ja ver­i­fiko­vale Mem­o­ran­dum o sarad­nji sa zdravstven­im ustanova­ma i lokalnom upravom, kojim je rešeno da se hidraulični sto za ginekološke pre­glede iz crvene kovid zone, gde je tokom pan­demi­je smešten, izmesti u zelenu, bezbed­nu zonu, te su usluge ginekološk­ih pre­gle­da sada dos­tup­ne žena­ma s inva­lidite­tom. Mem­o­ran­du­mom je ujed­no defin­isana orga­ni­zaci­ja besplat­nih pre­ven­tivnih pre­gle­da za žene s inva­lidite­tom, u koor­di­naci­ji sa udružen­ji­ma oso­ba sa inva­lidite­tom Gra­da Vran­ja i kon­takt osoba­ma ginekološko-akušer­skog odel­jen­ja Opšte bol­nice Vran­je i odel­jen­ja radi­ologi­je za pre­ven­tivni pre­gled dojke – kaže Svjet­lana.

Zaključak okruglog sto­la je da je iza­zo­van i nepo­vol­jan položaj pri­pad­ni­ka osetljivih društvenih gru­pa dodat­no pogoršan u vreme aktuelne zdravstvene krize i da donošen­je odlu­ka o mera­ma zaštite stanovništ­va mora uključi­vati i pred­stavnike osetljivih gru­pa.

Među učes­nici­ma su bili pred­stavni­ci Del­e­gaci­je Evropske uni­je u Srbi­ji, Min­istarst­va za rad, zapošl­ja­van­je, borač­ka i soci­jal­na pitan­ja, lokalnih samoupra­va, nacional­nih i lokalnih insti­tu­ci­ja i orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va koje se bave sman­jen­jem siro­mašt­va, pro­mo­visan­jem i zaštit­om pra­va osetljivih gru­pa.