Novosti

…Iz Kruga — Vojvodina gostovala na edukaciji: Uhvati film — pusti predrasude 3

Off

Ivana Zelić, koor­di­na­tor­ka SOS službe Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, bila je gos­tu­juća pre­davači­ca na edukaci­ji Kreativno afir­ma­tivne orga­ni­zaci­je PARNAS u okviru pro­jek­ta Uhvati film – pusti pre­dra­sude 3. Edukaci­ja je održana na Med­i­cin­skom fakul­te­tu u Novom Sadu, 28. okto­bra 2020. godine u 18 časo­va.

Ivana Zelić gov­o­rila je o svom iskustvu u radu sa žena­ma sa inva­lidite­tom i najčešćim stereotip­i­ma koje društ­vo ima pre­ma žena­ma sa inva­lidite­tom. Istak­la je da je nasil­je nad žena­ma i dal­je nev­idlji­vo i da često nije pre­poz­na­to od strane pro­fe­sion­ala­ca.

Pro­jekat Uhvati film – pusti pre­dra­sude 3, održa­va se treću god­inu zare­dom u novosad­skim sred­njim ško­la­ma i fakul­te­ti­ma, a usmeren je na rušen­je pre­dra­su­da i stereoti­pa pre­ma osoba­ma sa inva­lidite­tom. Cilj pro­jek­ta je pre­ven­ci­ja diskrim­i­naci­je soci­jal­no osetljivih gru­pa mladih i afir­misan­je fil­ma kao sred­st­va edukaci­je za pos­ti­zan­je soci­jalne promene.

Predsed­ni­ca PARNAS-a i orga­ni­za­tor­ka edukaci­je, Mile­sa Milinković, gov­o­rila je o stereotip­i­ma pre­ma osoba­ma sa inva­lidite­tom, zbog čega se često doživl­java­ju nemoćn­im ili super­hero­ji­ma kad postignu uspeh (završe fakul­tet, zaposle se, venča­ju i dobi­ju decu). Poseb­no je naglasi­la zaš­to je važno da o osoba­ma sa inva­lidite­tom gov­o­rimo sa aspek­ta soci­jalnog mod­ela i o korišćen­ju odgo­vara­juće ter­mi­nologi­je.

Stu­den­ti Speci­jalne edukaci­je i reha­bil­itaci­je, imali su pri­liku da nauče osnovne poj­move o inva­lidite­tu i diskrim­i­naci­ji oso­ba sa inva­lidite­tom, kroz pro­jek­ci­ju 5 fil­mo­va sa Uhvati film fes­ti­vala. Prikazani su sledeći fil­movi: Ambro­zovi živ­ot­ni trikovi (Crna Gora), Nez­ab­o­ravno (Ital­i­ja), Slo­bo­dan pad (Kana­da), Viki i Oslobođen­je ( Poljs­ka).

Foto: Učes­nice edukaci­je Uhvati film

Poseb­na pažn­ja posveće­na je speci­fičn­im temama u okviru invalid­nos­ti, a to su sek­su­al­nost žena sa inva­lidite­tom i nasil­je nad žena­ma sa inva­lidite­tom.

- Jako sam zado­volj­na održanom edukaci­jom. Učes­ni­ci su imali teori­js­ka predz­nan­ja o ovim temama, ali do sada nisu imali pri­liku da čuju neš­to više o temama sek­su­al­nos­ti i nasil­ja nad žena­ma sa inva­lidite­tom. Česte su izjave da su teme sek­su­al­nos­ti i nasil­ja malo prisutne u obra­zovnom sis­te­mu i medi­ji­ma – kaže Ivana.

Edukaci­ja sen­z­i­bil­iše i nas­tavno osoblje za pod­sti­can­je soci­jalne uključenos­ti osetljivih gru­pa i eli­m­in­isan­je diskrim­i­naci­je, čime se delu­je pod­sti­ca­jno da se ovi aspek­ti pri­men­ju­ju u radu sa mladi­ma.

Edukaci­ju je mod­eri­rala Mar­i­jana Ramić, koor­di­na­tor­ka PR aktivnos­ti Fes­ti­vala Uhvati film.