Novosti

Psihološka podrška i savetovanje za majke dece s invaliditetom

Off

Svet­lana Rado­jčić Pavlović, mr sci razvo­jne psi­hologi­je i ser­ti­fiko­vana savet­ni­ca za roditel­je dece sa inva­lidite­tom i hroničn­im boles­ti­ma pruža psi­hološku podršku majka­ma dece sa inva­lidite­tom, onla­jn ili uži­vo u pros­tori­ja­ma Orga­ni­zaci­je … IZ KRUGAVOJVODINA (Bule­var vojvode Ste­pe 67) u Novom Sadu.

Svetlana Radojčić Pavlović o sebi

Obra­zo­van­je mi je odu­vek među vodećim oblas­ti­ma intereso­van­ja, prven­stveno holis­tič­ki obra­zovni sis­te­mi (Mon­te­sori, Val­dorf), što sam spo­ji­la sa svo­jim mag­is­tarskim studi­ja­ma. Ujed­no sam završi­la jedno­godišn­ju obuku Men­tal­na higi­je­na razvo­jnog doba u Insti­tu­tu za men­tal­no zdravl­je u Beogradu. Nakon studi­ja zaposlila sam se u Dis­panzeru za men­tal­no zdravl­je u Zmaj Ogn­je­na Vuka i radi­la sam u komisi­ji za kat­e­go­rizaci­ju, jer u to vreme još uvek nema inkluzivnog obra­zo­van­ja. Tamo sam sti­cala iskust­vo u radu sa decom s inva­lidite­tom i upoz­navala se sa iza­zovi­ma sa koji­ma se oni i nji­hove porodice svakod­nevno suočava­ju. Uviđa­jući svu kom­plek­snost pozi­ci­je u kojoj su porodice dece s inva­lidite­tom, koliko ima ner­azrešenih roditeljskih situaci­ja i koliko su roditelji laka meta za razne stručn­jake koji im neka­da uzi­ma­ju vreme i novac za tret­mane koji nisu najadek­vat­ni­ji, dodat­no sam se eduko­vala u toj oblasti. Orga­ni­zaci­ja Save the Chil­dren orga­ni­zo­vala je obuku za man­ju grupu psi­holo­ga i psi­hi­jatara iz Srbi­je koju je vodio engles­ki stručn­jak, psi­holog iz Lon­dona. Obu­ka je tra­jala nedelju dana, nas 20 postali smo ser­ti­fiko­vani savet­ni­ci za roditel­je dece s inva­lidite­tom i treneri za savet­nike. To se deša­va 1997, ali situaci­ja se nije mno­go prome­ni­la ni danas. Mahom su svi pos­to­jeći pro­gra­mi usmereni na dete s inva­lidite­tom, na detove potrebe i tret­mane, dok roditelji izgara­ju i dobi­ja­ju veo­ma malo ili nima­lo podrške, usmeren­ja i pri­like za osnaži­van­je. Usluge save­to­van­ja pos­to­je u nekim zdravstven­im insti­tu­ci­ja­ma, ali veru­jem da bi se roditelji osećali lagod­ni­je u nekom flek­si­bil­ni­jem ambi­jen­tu.

O najčešćim izazovima roditelja dece s invaliditetom

Jed­na od važnih tema je trenu­tak suoča­van­ja sa dete­tovom dijag­no­zom i pro­ces njenog pri­h­vatan­ja. Mno­gi roditelji dugo ne mogu da pri­h­vate dijag­nozu ili je ne pri­h­vata­ju na razu­man način, što bi znači­lo da pruža­ju dete­tu ono što mu je potreb­no, ujed­no čuva­jući sebe i porod­icu. Događa se da roditelji to priv­id­no pri­h­vate, dok ispod prove­ja­va otpor pre­ma sve­mu. Kako su upućeni na pojačanu sarad­nju sa stručn­jaci­ma, defek­toloz­i­ma, učitelji­ma, često je ta komu­nikaci­ja otežana, pogo­to­vo ako pos­to­ji sum­n­ja u kom­pe­ten­ci­je drugih. Ako je inva­liditet vidljiv odmah po rođen­ju, roditelj ima više vre­me­na da pri­h­vati tu situaci­ju. Intelek­tu­al­ni i razvo­jni inva­liditeti se kas­ni­je otkri­va­ju i šoki­ra­ju roditel­je, na primer, u situaci­ja­ma kad je očeki­vano da dete pro­gov­ori. Mnošt­vo je različi­tih situaci­ja i var­i­jan­ti u koji­ma se roditelji suočava­ju sa čin­jeni­com da dete ima inva­liditet, da je to tra­jno stan­je i da će izmeni­ti dinamiku cele porodice.

Stopa razvo­da među roditelji­ma dece s inva­lidite­tom nije povećana u odno­su na opš­tu pop­u­laciju, ali rođen­je i odga­jan­je dete­ta s inva­lidite­tom svakako može da utiče na bračne odnose, kao što u velikoj meri utiče na braću i ses­tre dete­ta s inva­lidite­tom. Najčešće se deša­va da dru­ga deca u porod­i­ci dobi­ja­ju man­je pažn­je, jer su roditelji fokusir­ani na dete s inva­lidite­tom, zabrinu­ti su, ali i motivisani da tom dete­tu pruže najbolju podršku i da iz nje­ga izvuku što veći poten­ci­jal, oko čega se obično vrti dnev­na orga­ni­zaci­ja vre­me­na, kao i finan­si­js­ki fak­tori. Braća i ses­tre dete­ta s inva­lidite­tom, kao i sami roditelji, često su izvan fokusa u takvoj situaci­ji.

O uslugama savetovanja i psihološke podrške za majke dece s invaliditetom

Save­to­van­je se odvi­ja onla­jn ili uži­vo, u pros­tori­ja­ma Orga­ni­zaci­je … IZ KRUGA - VOJVODINA (Bule­var vojvode Ste­pe 67) u Novom Sadu. Pred­viđeno je da jedan sus­ret ori­jenta­ciono tra­je sat vre­me­na, i da podrš­ka, u skladu sa potre­ba­ma kli­jen­tk­in­je, bude kon­tinuirana, mada nije isključe­na ni mogućnost javl­jan­ja zbog nekog aktuelnog, trenutnog prob­le­ma. Sus­reti su indi­vid­u­al­ni i odvi­ja­ju jed­nom nedeljno ili češće, uko­liko se pokaže da za tim pos­to­ji potre­ba. Pro­ces save­to­van­ja i pružan­ja podrške usmeren je na osnaži­van­je, kako bi maj­ka dete­ta s inva­lidite­tom došla do određenih uvi­da, otkri­la svo­je poten­ci­jale i stekla veš­tine kako da ih samostal­no angažu­je u datoj situaci­ji. Podrš­ka ne podrazume­va davan­je save­ta o dijag­noza­ma i tret­man­i­ma za dete, niti se uopšte bav­i­mo med­i­cin­skim aspek­ti­ma. U pitan­ju je save­to­van­je za majke koji se oseća­ju loše, teško im je da se snađu u određenoj situaci­ji, ima­ju opreč­na osećan­ja ili iza­zovnu situaci­ju u porod­i­ci. Bav­i­mo se svim iza­zovi­ma koji mogu nas­ta­ti kao posled­i­ca ner­azrešene roditeljske situaci­je.

Bez obzi­ra na to da li imate dileme oko razvo­jnih faza svog dete­ta, situaci­ja nepri­h­vatan­ja u koji­ma se nalazite vi i vaše dete, bilo da se suoča­vate sa iza­zovi­ma koji se javl­ja­ju u različitim živ­ot­nim oblas­ti­ma, save­to­van­je vam može obezbe­di­ti neophod­nu podršku da pre­vaz­iđete takve situaci­je.

Ter­min možete zakaza­ti na broj 021 447 040, svakog radnog dana od 10 do 14 časo­va. Save­to­van­je za majke dece s inva­lidite­tom je besplat­na uslu­ga.