Novosti

…Iz Kruga — Vojvodina učestvuje na tribini Nulta tolerancija na nasilje nad ženama

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS službe Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA Ivana Zelić, učestvo­vaće na trib­i­ni Nul­ta tol­er­an­ci­ja na nasil­je nad žena­ma. Trib­i­na će se održati u sre­du, 23.9.2020. godine od 19 do 20 časo­va ispred knjižare Bule­var Books, Bule­var Miha­jla Pupina 6.

Trib­inu orga­nizu­je Autonom­ni fes­ti­val žena u okviru pro­gramske celine Mala ško­la ljud­skosti.

AFŽ nas­ta­je kao otpor nasilju, mržn­ji, tradi­cional­nim i ret­ro­grad­nim struk­tu­ra­ma. Pra­va i položaj žena u društvu nisu samo žen­s­ka pitan­ja, već se tiču celokup­ne  zajed­nice i društ­va kao najšireg sis­tema.

Cilj je da se kroz trib­inu osveste teme rodnog iden­tite­ta, pitan­ja nasil­ja nad žena­ma u društvu, ženske egzis­ten­ci­je u savrem­nom društvu, ljud­skih pra­va i otvoriti pros­tor ka kul­turi nenasil­ja.

Učes­nice:

  • Ivana Zelić, koor­di­na­tor­ka SOS službe za žene s inva­lidite­tom IZ KRUGA -VOJVODINA
  • Nada Pade­js­ki Šekerović, rukovoditelj­ka Sig­urne kuće za žene u okviru Cen­tra za soci­jal­ni rad 
  • Džene­ta Agov­ić, predsed­ni­ca udružen­ja Impuls Tutin
  • Mod­er­a­tor­ka, Ivana Per­ić, koor­di­na­tor­ka SOS žen­s­ki cen­tar Novi Sad.

Učes­nice će gov­oriti o tome šta za njih pred­stavl­ja fem­i­nizam, zaš­to je nasil­je nad žena­ma važno pitan­je, šta za njih znači nul­ta tol­er­an­ci­ja nad rod­nim nasil­jem, sa kojim iza­zovi­ma se suočava­ju u prak­si i zbog čega su lično motivisane za oblast u kojoj rade.

Fes­ti­val je rezul­tat povezi­vana­ja aktivistk­in­ja Novog Sada, koje iz različi­tih sfera delu­ju u prak­si u bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma.

Ulaž na AFŽ je bespla­tan.