Izdavaštvo, Novosti

…Iz Kruga Vojvodina objavila publikaciju Zabeleške iz karantina

Off

Uz podršku holandske fun­daci­je Mama Cash i Rekon­struk­ci­ja žen­skog fon­da, …IZ KRUGAVOJVODINA je objav­i­la pub­likaci­ju Zabeleške iz karan­ti­na koju su ure­di­la Svjet­lana Tim­o­tić i Mar­i­jana Čanak.

Nakon što je 15. mar­ta 2020. godineu Srbi­ji proglašeno vanred­no stan­je, sma­trale smo da je jako važno da pos­to­ji virtuel­ni pros­tor koji
dopri­nosi vidljivosti žena s inva­lidite­tom u vanred­noj situaci­ji
na kom se ukazu­je na različi­tost iskus­ta­va, jer pan­demi­ja nije ista za
sve.

To je bio razlog da na Por­talu o invalid­nos­ti pokren­emo instant rubriku Zabeleške iz karan­ti­na u okviru koje smo objavlji­vale lič­na iskust­va žena s inva­lidite­tom, nji­ho­va aut­en­tič­na sve­dočanst­va o svakod­nevi­ci tokom pan­demi­je, aktuel­nim iza­zovi­ma i tačka­ma oslon­ca koje iznalaze u novonastaloj situaci­ji.

Nov­inar­ka Por­ta­la o invalid­nos­ti, Mar­i­jana Čanak, pita­la je žene s inva­lidite­tom kako žive tokom vanrednog stan­ja, šta proživl­java­ju
od jutra do večeri, kojim aktivnos­ti­ma ispun­java­ju vreme, o čemu raz­go­vara­ju same sa sobom ili sa ukućan­i­ma, šta se sve prome­ni­lo u nji­hovoj dnevnoj ruti­ni, šta su im najveći iza­zovi u novonastaloj situaci­ji i kako ih pre­vazi­laze, koji aspek­ti nji­hovog karak­tera im olakšava­ju ili otežava­ju ovu situaci­ju, šta su im tačke oslon­ca, pos­to­ji li dobra strana ovo­ga što nam se deša­va, šta su novo otkrile o sebi u vanred­noj situaci­ji, kako izo­laci­ja utiče na nji­hove odnose sa drugim ljudi­ma, šta ih najlakše razbesni, jesu li im dani izo­lacije pre­du­gi ili prekrat­ki, šta će prvo ura­di­ti kad sve ovo prođe…?

Žene sa inva­lidite­tom koje su podelile svo­ja iskust­va u Zabeleška­ma iz kar­nati­na gov­o­rile su da im je važno što se nji­hov glas čuje, a čitateljke Por­ta­la o invalid­nos­ti su nji­ho­va sve­dočanst­va doživele kao uza­jam­na ohrabren­ja. Zbog toga smo odlučile da nji­hove priče i u vidu pub­likaci­je učin­i­mo dos­tup­n­im javnos­ti.