Novosti

…Iz Kruga – Vojvodina učestvovala na vebinaru Nasilje nad ženama u vanrednom stanju

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS službe Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA Ivana Zelić, učestvo­vala je na vebi­na­ru koji je održan 30. juna 2020. godine. Ivana Zelić je gov­o­rila o nasilju nad žena­ma sa i bez inva­liditete­ta za vreme pan­demi­je virusa korona, iza­zovi­ma sa koji­ma su se suočavale žene sa inva­lidite­tom za vreme izo­lacije, načinu rada Orga­ni­zaci­je za vreme vanrednog stan­ja i pružan­ju uslu­ga indi­vid­u­alne psi­hološke podrške i pravne pomoći. Orga­ni­za­tor vebi­na­ra je Pokra­jin­s­ki zaštit­nik građana – ombuds­man, a tema orga­ni­zo­vanog sas­tan­ka je Nasil­je nad žena­ma u vanred­nom stan­ju.

Vebi­nar Pokra­jin­skog zaštit­ni­ka građana je održan u cilju razmene iskus­ta­va predstavnika/ca nadležnih insti­tu­ci­ja i nevla­dinih orga­ni­zaci­ja u bor­bi pro­tiv nasil­ja u porod­i­ci i part­ner­skim odnosi­ma za vreme pan­demi­je virusa COVID 19. Na vebi­na­ru je raz­ma­trana i pri­me­na Zakona o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci, dos­tup­nost i pružan­je različi­tih vido­va uslu­ga i mera pomoći podrške žrt­va­ma nasil­ja u porod­i­ci i part­ner­skim odnosi­ma u vanred­nom stan­ju.

Krizne situaci­je pop­ut pan­demi­je virusa COVID 19, povećava­ju rizik od nasil­ja u porod­i­ci i part­ner­skim odnosi­ma, a zlostavl­jan­ju su naroči­to izloženi žene i deca. Osobe koje doživl­java­ju nasil­je u porod­i­ci pri­morane su da ostanu u svom domu sa nasil­nikom, izolo­vane od drugih lju­di. Takvi uslovi omogućava­ju pojačanu kon­trolu žrtve od strane nasil­ni­ka i otežava­ju žrtvi mogućnost da ga napusti.

Na skupu je istaknu­to da je u peri­o­du vanrednog stan­ja opao broj pri­ja­va insti­tu­ci­ja­ma za nasil­je u porod­i­ci, ali da je bio povećan broj pozi­va nevla­din­im orga­ni­zaci­ja­ma putem SOS tele­fona. Nevla­dine orga­ni­zaci­je su se lakše pri­lagođavale novonastal­im pri­lika­ma, brzo su reago­vale i uglavnom su bile dos­tup­ne 24 sata.

Pored zamenice pokra­jin­skog ombuds­mana za ravno­pravnost polo­va Snežane Kneže­vić, u radu kon­fer­en­ci­je učestvovali/le su: koor­di­na­tor­ka SOS službe za žene sa iskustvom nasil­ja u porod­i­ci Ivana Zelić, sudini­ca Osnovnog suda u Novom Sadu Dani­jela Vemić. pro­fe­sor­i­ca Pravnog fakul­te­ta u Nišu i pred­stavni­ca Žen­skog istraži­vačkog cen­tra prof. dr Neve­na Petrušić, koor­di­na­tor­ka za bor­bu pro­tiv nasil­ja nad žena­ma u UNDP-u Maja Branković Đundić, diplomi­rana soci­jal­na rad­ni­ca iz Cen­tra za soci­jal­ni rad Stara Pazo­va Rad­mi­la Sto­janović, koor­di­na­tor­ka Sig­urne ženske kuće u Novom Sadu dr Nada Pade­js­ki Šekerović, koor­di­na­tor­ka Sig­urne ženske kuće u Som­boru Tama­ra Savović, pred­stavni­ca SOS žen­skog cen­tra u Novom Sadu Ivana Per­ić, pred­stavni­ca Udružen­ja Roma Novi Bečej Ves­na Ćer­i­mović i nauč­na savet­ni­ca Insti­tu­ta društvenih nau­ka, dr Zor­i­ca Mrše­vić.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter