Novosti

Nasilje je uvek izolacija

Off

IZ KRUGAVOJVODINA je u petak, 26. juna 2020. godine ugos­ti­la članove orga­ni­zaci­je IRIDA. Reč je o udružen­ju žena sa delo­van­jem u oblasti žen­skih i drugih ljud­skih pra­va iz Novog Sada, koje je u sarad­nji sa SOS Žen­skim Cen­trom pokrenu­lo kam­pan­ju Nasil­je je uvek izo­laci­ja. Aktivni članovi u real­izaci­ji kam­pan­je koji su se odaz­vali pozivu naše orga­ni­zaci­je su: Alek­san­dra Gru­jić, Isido­ra Pak­lar i Velimir Milošev.

Kam­pan­ja je počela 1. maja i real­i­zo­vaće se do 1. jula 2020. godine. Sprovo­di se onla­jn, putem društvenih mreža Face­book i Insta­gram, ali i lep­ljen­jem plaka­ta sa SOS kon­tak­ti­ma u stam­ben­im zgradama i lokali­ma širom Novog Sada. Ide­ja kam­pan­je je da se podigne vidljivost dos­tup­nih sis­tema podrške za žene sa iskustvom nasil­ja, koju na tero­tori­ji gra­da pruža­ju IZ KRUGAVOJVODINA i SOS Žen­s­ki cen­tar.

Jedan od cil­je­va kam­pan­je koja je pokrenu­ta na društven­im mreža­ma je ukazi­van­je na porast part­ner­skog nasil­ja koje se pojača­lo za vreme vanrednog stan­ja, usled višečasovnog zat­varan­ja žrtvi u isti pros­tor sa nasil­nikom. Zbog toga je važno da zajed­nič­ki podiže­mo svest o ovom prob­le­mu, kako bi se žrt­va­ma nasil­ja pruži­la potreb­na zašti­ta i podrš­ka, ali i da se istovre­meno uspostavi nul­ta tol­er­an­ci­ja na part­ner­sko nasil­je – ističu članovi IRIDE.

Prvo­bit­na ide­ja je bila da se pokrene onla­jn kam­pan­ja za vreme vanrednog stan­ja, zbog nemogućnos­ti člano­va orga­ni­zaci­je da obi­laze lokale i lepe plakate. Razmišl­jali smo u sledećem pravcu, karan­tin se završio, mere su olakšane, ali će lju­di i dal­je osećati bro­jne posledice, kako ekonomske, tako i druge prirode – kaže Velimir.   

Zbog toga se na početku kam­pan­ja zvala Bezbedne u izo­laciji. Po okončan­ju vanrednog stan­ja shvatili smo da više nema potrebe za takvim nazivom, poš­to se žene više ne nalaze buk­val­no u izo­laciji, ali nasil­je je uvek izo­laci­ja kaže Alek­san­dra.

Važno je istaći da IRIDA ne pose­du­je vlasti­ta finan­sij­ka sred­st­va za sprovođen­je kam­pan­ja, nego je celoku­pan uspeh orga­ni­zaci­je ost­varen predan­im radom, tru­dom, angažo­van­jem, upornošću i dobrom orga­ni­zo­vanošću člano­va.

Alek­san­dra Gru­jić, Miladin­ka Mija­tović, Ivana Zelić, Isido­ra Pak­lar i Velimir Milošev

Veli­ki broj poz­natih ličnos­ti se odaz­vao kam­pan­ji deleći fotografi­je plaka­ta na svo­jim Insta­gram i Face­book pro­fil­i­ma i na taj način su pružali dodat­nu podršku. Obja­va koja na Face­booku ima najveći broj pre­gle­da je 4880, kojom je započe­ta kam­pan­ja. Dve objave ima­ju oko 1300 pre­gle­da, dok ostale ima­ju izmed­ju 150 i 450 pre­gle­da.

Pos­teri su postavl­jeni u 51 lokalu širom gra­da i o kam­pan­ji se gov­o­rilo na Radi­ju Novi Sad u emisi­ji Let­nje popodne. Vred­ni članovi IRIDE su dobi­jali dos­ta podržava­jućih i ohrabru­jućih poru­ka za svoj rad.  

Za vreme lep­ljen­ja plaka­ta i raz­gov­o­ra sa ljudi­ma o pris­ustvu i pojačanos­ti nasil­ja u toku vanrednog stan­ja, lju­di su pokazi­vali zabrin­u­tost i želeli su da pomognu. Lju­di su se vrlo rado odaz­vali kam­pan­ji, pre­poz­nali su pravu poruku, podržavali su naš rad – ističe Velimir.

Alek­san­draMis­lim da je važno da se gov­ori o nasilju. Kada lju­di proči­ta­ju plakat da pomis­le aham, nasil­je pos­to­ji, neću da ignorišem taj prob­lem.

Na plaka­ti­ma možete pron­aći važne bro­jeve koji vam mogu pomoći u bor­bi pro­tiv nasil­ja i na koji­ma ćete dobiti potreb­nu podršku. Važni bro­je­vi: SOS žen­s­ki cen­tar: 069–1936899, 061–6412992 i  IZ KRUGAVOJVODINA: 066–447040, 021–447040.

Miladin­ka Mija­tović

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter