Novosti

Vebinar “Žene sa invaliditetom zanemarene tokom pandemije”

Off

Pred­stavnice IZ KRUGAVOJVODINA učestvo­vale su na vebi­na­ru koji je orga­ni­zo­vao Evrop­s­ki forum za osobe sa inva­lidite­tom (EDF) 19. juna 2020. godine. Na vebi­na­ru se raspravl­ja­lo o uti­ca­ju pan­demi­je COVID-19 na žene i devo­jke sa inva­lidite­tom koje trpe nasil­je. Vebi­nar je takođe imao za cilj da ukaže na prob­leme žena i devo­ja­ka sa inva­lidite­tom izloženih nasilju kako bi se osig­u­ralo da oni ne budu zane­mareni tokom i posle ove pan­demi­je.

Vebi­nar je real­i­zo­van na pris­tu­pačan način za osobe sa inva­lidite­tom, pruža­jući nat­pise uži­vo i tumačen­je na znakovnom jeziku. Sniml­jen je i dos­tu­pan je na veb saj­tu EDF-a.

Ana Pelaez Nar­vaez, pot­predsed­ni­ca EDF-a, održala je uvod­nu reč i mod­eri­rala je vebi­nar.

Luisa Bosi­sio Fazzi, član­i­ca odb­o­ra EDF-a i žen­skog odb­o­ra EDF-a, pred­stavi­la je najnovi­je  podatke o žena­ma i devo­jk­ma sa inva­lidite­tom u Ital­i­ji.

Džoan Majkok, gen­er­al­na sekre­tar­ka Evrop­skog žen­skog lobi­ja, objas­ni­la je čime se sve Evrop­s­ki žen­s­ki pokret bavio od kada je počela pan­demi­ja.

Dr Mon­ju­rul Kabir, savet­nik koor­di­na­to­ra za rod­nu ravno­pravnost i osobe sa inva­lidite­tom u odel­jen­je UN WOMEN sis­tema za koor­di­naci­ju UN, gov­o­rio je o pre­poruka­ma vezan­im za naredne korake koji će se pre­duz­i­mati posle ove zdravstvene krize usmerene na žene i devo­jke sa inva­lidite­tom.

Izabel Kabalero, koor­di­na­tor­ka ženske fon­daci­je CERMI, gov­o­rila je o dobrim prak­sama tokom pan­demi­je COVID-19 i o akci­ja­ma usmeren­im na žene i devo­jke sa inva­lidite­tom.

Dr Mare Karu, iz Evrop­skog insti­tu­ta za rod­nu ravno­pravnost, opisala je šta je Insti­tut radio tokom pan­demi­je COVID-19 u vezi sa žena­ma i devo­jka­ma sa inva­lidite­tom u smis­lu priku­pl­jan­ja podata­ka.

Elis­a­beth Vajt, iz Odel­jen­ja za rod­nu ravno­pravnost Evropske komisi­je, ukratko je objas­ni­la Strate­gi­ju rodne ravno­pravnos­ti u EU u vezi sa uti­ca­jem pan­demi­je COVID-19 na žene i devo­jke sa inva­lidite­tom.

Nakon svih prezentaci­ja, bilo je vre­me­na za pitan­ja i odgov­ore. Još jed­na vebi­nar o nasilju nad žena­ma najavl­jen je za novem­bar ove godine, ali tačan datum tek tre­ba da se potvr­di.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter