Novosti

…Iz Kruga – Vojvodina učestvovala na vebinaru Pokrajinskog zaštitnika građana

Off

Član­i­ca orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJODINA Ivana Zelić, učestvo­vala je na vebi­na­ru koji je održan 2. juna 2020. godine na temu Pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom i dece sa smet­n­ja­ma u razvo­ju u vanred­nom stan­ju. Orga­ni­za­tor vebi­na­ra je Pokra­jin­s­ki zaštit­nik građana – ombuds­man.

Vebi­nar Pokra­jin­skog zaštit­ni­ka građana održan je u cilju otvaran­ja pitan­ja u kojoj su meri nadležni organi uspeli osetljivim gru­pa­ma pruži­ti podršku i zašti­tu, ali i da se ponude izves­na rešen­ja mera­ma koje je potreb­no preuzeti kako bi im se u ovim i sličn­im situaci­ja­ma obezbe­di­la adek­vat­na podrš­ka i zašti­ta i nji­ho­va pra­va i intere­si efikas­no zašti­tili.

Poziv za učešće na vebi­na­ru upućen je pred­stavnici­ma cen­tara za soci­jal­ni rad u AP Vojvo­di­ni, lokalnim ombuds­man­i­ma, pred­stavnici­ma pokra­jin­skih organa uprave, neva­dinih orga­ni­zaci­ja i medi­ja. Učes­ni­ci vebi­na­ra bili su saglas­ni u oceni da je položaj oso­ba sa inva­lidite­tom i u redovn­im okol­nos­ti­ma veo­ma delikatan i da bi se u vanred­nom stan­ju mogao pogoršati, ako mere koje kreatori antiepi­demi­jskih poli­ti­ka pre­duz­i­ma­ju ne bi bile pri­lagođene osoba­ma sa inva­lidite­tom.

U diskusi­ji je nave­den čitav niz prob­le­ma sa koji­ma su se tokom vanrednog stan­ja suočavale osobe sa inva­lidite­tom – finan­si­js­ki, kul­turni, infor­ma­tivni, poli­tič­ki, admin­is­tra­tivni i tehnič­ki. Istaknu­to je da je bor­ba pro­tiv epi­demi­je uspeš­na samo ako su uključene i osobe sa inva­lidite­tom i to kao akteri ravno­pravnos­ti sa svi­ma ostal­i­ma.

Orga­ni­zo­van­jem vebi­na­ra Pokra­jin­s­ki ombuds­man započeo je ser­i­ju raz­gov­o­ra koji tre­ba da dopri­ne­su unapređen­ju položa­ja oso­ba sa inva­lidite­tom, kako u reodovn­im, tako i u vanred­nim okol­nos­ti­ma.

Pored uvodnog obraćan­ja pokra­jin­skog ombuds­mana i nje­gov­ih zameni­ka u radu sku­pa  su učestvo­vali: Ivana Zelić, pred­stavni­ca orga­ni­zaci­jeIZ KRUGAVOJVODINA,  Ivan­ka Jovanović, izvrš­na direk­tor­ka NOIS-a, Arpad Đere, predsed­nik Udružen­ja slepih i slabo­vidih iz Sente, Lazar Ste­fanović, Ini­ci­ja­ti­va za pra­va oso­ba sa men­tal­nim inva­lidite­tom, Borisla­va Per­ić Ranković, srp­s­ka stonotenis­er­ka i paraolimpij­ka, Son­ja Paripović, koor­di­na­tor­ka mreže podrške inkluzivnom obra­zo­van­ju, Juli­jana Čatalinac, predsed­ni­ca Cen­tra za samostal­ni živ­ot oso­ba sa inva­lidite­tom iz Somb­o­ra i Vio­le­ta Strahin­je­vić, direk­tor­i­ca ŠOSO Milan Petro­vić.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter