Novosti

Unapređenje podrške za žene sa invaliditetom izložene nasilju

Off

Orga­ni­zaci­ja IZKRUGAVOJVODINA u sarad­nji sa Agen­ci­jom Ujed­in­jenih naci­ja za osnaži­van­je žena i rod­nu ravno­pravnost  UN Women i  uz finan­si­jsku podršku Evropske komisi­je nas­tavl­ja rad na unapređen­ju sis­tema podrške za žene s inva­lidite­tom sa iskustvom nasil­ja. Aktivnos­ti će se sprovodi­ti u deset opšti­na u Srbi­ji: Dol­je­vac, Kragu­je­vac, Mion­i­ca, Negotin, Novi Kneže­vac, Raš­ka, Užice, Val­je­vo, Vran­je i Žabalj i tra­jaće do apri­la 2021. godine.

Prist­up opš­tim i speci­jal­i­zo­van­im usluga­ma za žene u situaci­ji nasil­ja zagaran­to­vani su nacional­nim i među­nar­o­d­nim pravom i stan­dard­i­ma, među­tim žene sa fiz­ičkim, sen­zorn­im i intelek­tu­al­nim inva­lidite­tom nailaze na bezbroj prepre­ka. Žene sa inva­lidite­tom oseća­ju se isključen­im iz živ­ota u zajed­ni­ci, što je uzroko­vano stereotip­nom per­cep­ci­jom inva­lidite­ta i rod­nim stereotip­i­ma. One često ima­ju poteškoće u dobi­jan­ju infor­ma­ci­ja o zašti­ti pra­va na živ­ot bez nasil­ja i u pris­tupu odgo­vara­jućim usluga­ma.

Pan­demi­ja je razotkri­la i pojačala duboko uko­ren­jenu mar­gin­al­izaci­ju žena sa inva­lidite­tom na svim nivoima. Žene sa inva­lidite­tom koje žive u nasilju su u poseb­no riz­ičnom položa­ju, jer su sada neprestano izložene nasil­nim part­ner­i­ma ili članovi­ma porodice. Nji­ho­vo pra­vo na pri­vat­nost je ugroženo, a samim tim i mogućnost da potraže podršku.

Kroz aktivnos­ti koje će se sprovesti u nared­nih god­inu dana u deset opšti­na (Dol­je­vac, Kragu­je­vac, Mion­i­ca, Negotin, Novi Kneže­vac, Raš­ka, Užice, Val­je­vo, Vran­je i Žabalj) podićiće­mo svest o stan­ju pos­to­jećih uslu­ga i potre­ba­ma žena sa inva­lidite­tom, uvesti nove usluge, pri­lagodi­ti pos­to­jeće usluge, osig­u­rati pris­tu­pačne, dos­tup­ne i kvalitetne usluge i pri­lagođene mod­ele komu­nikaci­je u pos­tu­pan­ju sa žena­ma sa inva­lidite­tom koje su preživele nasil­je. Zbog nedo­voljne vidljivosti žena sa inva­lidite­tom  tokom i posle krize i niske svesti o nji­hovom položa­ju i speci­fičn­im oblici­ma i man­i­festaci­ja­ma nasil­ja koji­ma su izložene, aktivnos­ti će biti usmerene i na promenu per­cep­ci­je rel­e­vant­nih dono­sio­ca odlu­ka, ključnih aktera na lokalnom i nacional­nom nivou, pružao­ca opštih i speci­jal­i­zo­vanih uslu­ga, žena sa inva­lidite­tom i društ­va u celi­ni.

Očeku­je­mo promene kako na indi­vid­u­al­nom planu stručn­ja­ka (koji rade u bezbed­nos­ti, pravo­suđu, zdravstvu i soci­jal­noj zašti­ti), tako i na insti­tu­cional­nom nivou, jer će se lokalne insti­tu­ci­je osnaži­ti kroz interne pro­ce­dure i stan­darde pos­tu­pan­ja kako bi bol­je reago­vale na nasil­je nad žena­ma sa inva­lidite­tom.

Ovaj tekst je objavl­jen uz finan­si­jsku podršku Evropske uni­je u okviru region­alnog pro­jek­ta “Pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti”. Stavovi u ovom tek­stu pri­pada­ju isključi­vo autorka­ma i ne pred­stavl­ja­ju nužno stavove UN Women i Evropske uni­je.