Novosti

Žene s invaliditetom aktivne u zagovaranju sopstvenih seksualnih i reproduktivnih prava

Off

Orga­ni­zaci­ja IZ KRUGAVOJVODINA u sarad­nji sa Pop­u­la­cionim fon­dom Ujed­in­jenih naci­ja UNFPA real­izu­je pro­jekat Izgrad­n­ja kapacite­ta žena sa inva­lidite­tom za zago­varan­je nji­hovih sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va. Pro­jekat se sprovo­di u pet opšti­na u Srbi­ji: Kragu­je­vac, Raš­ka, Temerin, Užice, Vran­je, a tra­je od apri­la do kra­ja novem­bra 2020. godine.

Iako neko­liko među­nar­o­d­nih instru­me­na­ta o ljud­skim prav­i­ma obavezu­je državu da pre­duzme korake za pro­mo­ci­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va žena sa inva­lidite­tom (Kon­ven­ci­ja o elim­i­naci­ji svih obli­ka diskrim­i­naci­je žena, Kon­ven­ci­ja o prav­i­ma oso­ba sa inva­lidite­tom, Agen­da o održivom razvo­ju 2030), žena­ma s inva­lidite­tom kon­tinuira­no se uskraću­ju infor­ma­ci­je o sek­su­al­nos­ti, sek­su­al­nom zdravlju i repro­duk­tivn­im prav­i­ma, a usluge zdravstvene zaštite osta­ju nepris­tu­pačne.

U redovn­im okol­nos­ti­ma, žene s inva­lidite­tom suočava­ju se sa stereotip­i­ma i mikroa­gre­si­ja­ma koje im narušava­ju samopouz­dan­je i rezul­ti­ra­ju inter­nal­izaci­jom nead­ek­vatne slike o sebi, u kojoj se inva­liditet izjed­nača­va sa nesek­su­al­nošću. Ner­azumevan­je invalid­nos­ti kao dela ljud­skog iskust­va ugrađeno je unutar sis­tema zdravstvene zaštite, koji ujed­no odliku­je nepris­tu­pačnost na svim nivoima, od arhitek­tonske nepris­tu­pačnos­ti, preko men­tal­nih bar­i­jera zdravstvenih stručn­ja­ka, do nepris­tu­pačnih komu­nikaci­ja.

Tokom vanredne situaci­je usled pan­demi­je korona virusa, pokaza­lo se da mere koje dopri­nose suzbi­jan­ju aktuelne krize ostavl­ja­ju neg­a­tivne posledice na drugim polji­ma. Novonasta­la kriza eksploat­iše se u cilju sman­jen­ja ljud­skih pra­va, što poseb­no pogađa višestruko mar­gin­al­i­zo­vane grupe među koji­ma su i žene s inva­lidite­tom. Pan­demi­ja, kao pret­n­ja celokup­nom zdravstven­om sis­te­mu, zašti­tu sek­su­alnog i repro­duk­tivnog zdravl­ja stavl­ja pod dodat­ni pri­ti­sak, jer je prist­up pos­to­jećim usluga­ma podrške i zdravstvene zaštite ograničen, a samim tim povećani su rizici od uskraći­van­ja izb­o­ra i odluči­van­ja o rađan­ju. Krizni peri­od inten­zivi­ra uko­ren­jenu diskrim­i­naci­ju žena s inva­lidite­tom, a nji­hovi ustal­jeni iza­zovi se umnožava­ju.

Kakve posledice krizni peri­od može ostavi­ti na ion­ako ugrože­na i teško ost­vari­va sek­su­al­na i repro­duk­tiv­na pra­va žena s inva­lidite­tom? Svako ima pra­vo na pouz­dane infor­ma­ci­je i adek­vat­nu zdravstvenu zašti­tu, kako u doba krize, tako i nakon nje, jer sek­su­al­nost jeste suštin­s­ki deo iden­tite­ta i jed­na od baz­ičnih živ­ot­nih potre­ba. Pro­jekat Izgrad­n­ja kapacite­ta žena sa inva­lidite­tom za zago­varan­je nji­hovih sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va real­izu­je se sa cil­jem povećan­ja nacionalnog kapacite­ta za pružan­je inte­grisanih uslu­ga sek­su­alnog i repro­duk­tivnog zdravl­ja žena­ma sa inva­lidite­tom, omogućava­jući svim ljudi­ma da donose informisane odluke o svom sek­su­al­nom i repro­duk­tivnom zdravlju, uz osig­u­ra­no poš­to­van­je i zašti­tu ljud­skih pra­va. U sarad­nji sa lokalnim udružen­ji­ma oso­ba s inva­lidite­tom u Kragu­jevcu, Raškoj, Temer­inu, Užicu i Vran­ju, formi­rane su radne grupe od 15 žena sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta sa koji­ma će radi­ti pro­jek­t­ni tim. Unutar gru­pa radiće se na informisan­ju o invalid­nos­ti, sek­su­al­nim i repro­duk­tivn­im prav­i­ma i zdravlju žena s inva­lidite­tom, mapi­ran­ju pos­to­jećih prepre­ka, kao i na strate­gi­ja­ma i tehnika­ma javnog zago­varan­ja i lobi­ran­ja.

Jedan od speci­fičnih cil­je­va pro­jek­ta je osnaži­van­je žena s inva­lidite­tom u pravcu samoza­s­tu­pan­ja i aktivnog zala­gan­ja za ost­vari­van­je sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va unutar svo­jih zajed­ni­ca. Unapređen­je sek­su­alnog i repro­duk­tivnog zdravl­ja je ključ ost­vari­van­ja održivog razvo­ja, zdravl­ja i blagostan­ja.