Novosti

Ženski pokret u Novom Sadu danas

Off

Udružen­je Ženske studi­je i istraži­van­ja i Orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma s inva­lidite­tom IZ KRUGAVOJVODINA okupili su član­ice novosad­skih žen­skih mreža, orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va, ini­ci­ja­ti­va i stručn­jak­in­ja na sas­tanak povodom Dana žena.

Sas­tanak posvećen žen­skom aktiviz­mu i žen­skom pokre­tu održan je 10. mar­ta od 12.00−14.00 u pros­tori­ja­ma Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA.

Pro­fe­sor­ka emeri­ta dr Sven­ka Sav­ić, jed­na od osni­vači­ca Žen­skih studi­ja i istraži­van­ja, dala je kratak istori­jat novosad­skog žen­skog pokre­ta, od devedesetih god­i­na prošlog veka do danas. Nov­inar­ka i aktivistk­in­ja Mil­i­ca Krav­ić pred­stavi­la je novosad­sku fem­i­nis­tičku mrežu u nas­ta­jan­ju, orga­ni­zaci­je i pojedinke unutar nje, kao i cil­jeve i aktuelne iza­zove umreža­van­ja. Učes­nice sas­tan­ka zajed­nič­ki su mapi­rale resurse žen­skog pokre­ta u Novom Sadukakve poten­ci­jale, znan­ja, iskust­va, infor­ma­ci­je, vred­nos­ti i mater­i­jalne resurse pose­du­je­mo, šta može­mo da ponudi­mo jedne drugi­ma i koji su nam resur­si neophod­ni za dalji rad. Sas­tanak je ispred Žen­skih studi­ja mod­eri­rala Ana Bu.

Sas­tanak je orga­ni­zo­van sa cil­jem da se pos­to­jeći resur­si iden­ti­fiku­ju i među­sob­no povežu, kao i da se utvr­di moguća sin­ergi­ja, sarad­n­ja i uslovi za bol­je isko­rišća­van­je pos­to­jećih resur­sa.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter