Novosti

… Iz Kruga — Vojvodina na prijemu u Australijskoj rezidenciji

Off

Član­i­ca orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Zelić pris­ustvo­vala je pri­je­mu u Aus­tral­i­jskoj rezi­den­ci­ji koji je orga­ni­zo­van povodom obeleža­van­ja Među­nar­o­dnog dana žena.

Pri­jem je održan u utorak, 10. mar­ta 2020. godine od 17 do 19 časo­va u Aus­tral­i­jskoj ambasa­di u Beogradu. Prisutne su poz­drav­ili Leo Zeng, otpravnik poslo­va Aus­tral­i­jske ambasade i Ana Redžić, službeni­ca za poli­tič­ka pitan­ja Aus­tral­i­jske ambasade u Beogradu.

Gosti na pri­je­mu su bili predstavnici/e  drugih ambasa­da (Velike Bri­tani­je, Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va, Bel­gi­je), kao i pred­stavnice UN WOMEN-a, Trag fon­daci­je i civilnog sek­to­ra.