Novosti

Okrugli sto: Praksa ženske solidarnosti za život bez nasilja

Off

Član­ice orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA pris­ustvo­vale su skupu koji se održao povodom obeleža­van­ja 30 god­i­na fem­i­nis­tičkog rada na elim­i­naci­ji muškog nasil­ja nad žena­ma i osni­van­ja SOS tele­fona za žene i decu žrtve nasil­ja. Svjet­lana Tim­o­tić, izvrš­na direk­tor­ka Orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom,  dala je svoj dopri­nos skupu gov­oreći o nasilju nad žena­ma sa inva­lidite­tom i nji­hovom položa­ju u društvu.

Skup je održan 8. mar­ta 2020. godine u Domu omla­dine u Beogradu, kojim se obeleži­lo 30 god­i­na od osni­van­ja SOS tele­fona za žene i decu žrtve nasil­ja i fem­i­nis­tičke grupe za podršku žena­ma za izlazak iz situaci­je nasil­ja. Aktivistk­in­je Fem­i­nis­tičke grupe ŽENE I DRUŠTVO su 1990. godine u Beogradu osno­vale SOS tele­fon za žene i decu žrtve nasil­ja, nakon neko­liko god­i­na umreža­van­ja i sarad­nje sa fem­i­nis­tičkim aktivistk­in­ja­ma iz Zagre­ba i Ljubl­jane.

Okruglim stolom nas­to­jala se potvrdi­ti istori­js­ka vred­nost svih aktivistk­in­ja, volon­ter­ki SOS tele­fona, da se iskaže zah­val­nost na nji­hovoj predanos­ti i viz­iji za novi svet bez nasil­ja nad žena­ma.

Na skupu su gov­o­rile: Lepa Mlađen­ović, Svjet­lana Tim­o­tić, Nadež­da Radović, Staša Zajović i Vera Litričin.