Novosti

25 godina od osnivanja Pekinške deklaracije: Mi smo generacija za ravnopravnost

Off

Pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA Svjet­lana Tim­o­tić, učestvo­vala je na događa­ju koji su povodom obeleža­van­ja Među­nar­o­dnog dana žena orga­ni­zo­vali Koor­di­na­ciono telo za rod­nu ravno­pravnost Vlade Repub­like Srbi­je, Min­istarst­vo za evropske inte­graci­je, Del­e­gaci­ja EU u Srbi­ji i Agen­ci­ja Ujed­in­jenih naci­ja za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena (UN WOMEN).

Među­nar­o­d­ni dan žena obeležen je 6. mar­ta 2020. godine u Nar­o­d­noj bib­liote­ci Srbi­je u okviru pro­jek­ta Ključni koraci ka rod­noj ravno­pravnos­ti, koji finan­sira Evrop­s­ka uni­ja. Ovo­godišn­ja tema Među­nar­o­dnog dana žena Mi smo gen­eraci­ja za ravno­pravnost, real­izu­je se u okviru šire glob­alne UN WOMEN kam­pan­je Gen­eraci­ja za ravno­pravnost, kojom se obeleža­va 25 god­i­na od usva­jan­ja Pekinške deklaraci­je i Plat­forne za akci­ju.

Deklaraci­ja i plat­for­ma su usvo­jene na Četvr­toj svet­skoj kon­fer­en­ci­ji o žena­ma, sep­tem­bra 1995. godine u Pekingu, nakon dekade UN posvećene bor­bi za žen­s­ka ljud­s­ka pra­va. Osnov­na ide­ja Pekinške deklaraci­je je unapređi­van­je cil­je­va jed­nakosti, razvo­ja mira u korist svih žena u sve­tu i u intere­su čovečanst­va u celi­ni.

Današn­ji položaj žena u ključnih 12 oblasti: obra­zo­van­je, zdravst­vo, privre­da, ljud­s­ka pra­va, medi­ji, nasil­je, oružani suko­bi, vlast i odluči­van­je, siro­mašt­vo, insti­tu­cional­ni meh­a­niz­mi za unapređi­van­je položa­ja žena, živ­ot­na sre­d­i­na i položaj žena i devo­jči­ca, pred­stavi­lo je 12 aktivistk­in­ja, pro­fe­sor­i­ca, min­istar­ki, ambasado­ra, koji se u ovim oblas­ti­ma bore za rod­nu ravno­pravnost.   

Neve­na Petrušić, redov­na pro­fe­sor­ka na Pravnom fakul­te­tu Uni­verzite­ta u Nišu, Ivan­ka Popović, rek­tor­ka Uni­verzite­ta u Beogradu, Slav­i­ca Ðukic Dejanović, min­istar­ka bez port­fel­ja zaduže­na za demografi­ju i pop­u­la­cionu poli­tiku, Jane Knu­trud, zameni­ca norveškog ambasado­ra, Zor­i­ca Mrše­vić, Insti­tut društvenih nau­ka, San­ja Nikolin, Žen­s­ka plat­for­ma za razvoj Srbi­je, Rebe­ka Fabri­ci, zameni­ca bri­tan­skog ambasado­ra, Ljil­ja Lončar, Koor­di­na­ciono telo za rod­nu ravno­pravnost, Svjet­lana Tim­o­tić, … IZ KRUGAVOJVODINA, Niko­la Faj, zamenik fran­cuskog ambasado­ra, Maja Lal­ić, Sil­vi­ja Nešić, rom­s­ka aktivistk­in­ja, pred­stavili su 12 oblasti Pekinške deklaraci­je, uz pris­ust­vo više od stot­inu gosti­ju iz vladinog i nevladinog sek­to­ra.

Fotografisala: Mar­i­ja Piroš­ki

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter