Novosti

Sećanje na pesnika i romologa Trifuna Dimića

Off

IZ KRUGAVOJVODINA pris­ustvo­vala je pre­da­van­ju posvećenom sećan­ju na pes­ni­ka i najz­nača­jni­jeg romolo­ga na našim pros­tori­ma Tri­fu­na Dim­ića.

Pre­da­van­je je održano 04. mar­ta 2020. godine na Novosad­skom Saj­mu obra­zo­van­ja pod pokroviteljstvom Pokra­jin­skog sekre­tar­i­ja­ta za obra­zo­van­je, propise, upravu i nacionalne man­jine – nacionalne zajed­nice. Na otvaran­ju su gov­o­rili pri­jatelji i poš­to­vao­ci Dim­ićevog stvar­alašt­va prof. emeri­ta Sven­ka Sav­ić, dr Mar­i­ja Alek­san­drović, Jele­na Jovanović — Pokra­jin­s­ka poslan­i­ca, Oliv­era Marinkov — prof. u Školi romologi­je na Uni­verzite­tu u Novom Sadu, dr Dragoljub Ack­ović — književnik i zamenik direk­to­ra kance­lar­i­je za ljud­s­ka i man­jin­s­ka pra­va i Živana Živanović — član­i­ca izvršnog odb­o­ra nacionalnog save­ta Roma.

This image has an empty alt attribute; its file name is Trifun-Dimic-2.jpg
Foto: Por­tal građanske Vojvo­dine — Autonomi­ja

Tri­fun Dim­ić bio je veli­ki borac za eman­ci­paci­ju Roma, saku­pl­jao je i beležio dela nar­o­dnog usmenog rom­skog stvar­alašt­va, objavio neko­liko zbir­ki pesama, pre­vo­dio, pisao poez­i­ju, prozu, filološke i istori­jske studi­je, bavio se nov­inarstvom. Radio je i kao stručni sarad­nik Kul­turno — prosvetne zajed­nice Vojvo­dine, osni­vač Mat­ice Romske 1996. godine. Dim­ić je dao veli­ki dopri­nos pre­vod­nom Starog i Novog zave­ta na rom­s­ki jezik, kao i bogoslužbenih knji­ga koje su bile osno­va za izvođen­je liturgi­ja na rom­skom jeziku.