Novosti

Obuka za rad na Sos telefonu

Off

U okviru Obuke za rad na SOS tele­fonu, koju real­izu­je Mreža SOS Vojvo­d­i­na, član­ice orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić i Ivana Zelić, održale su mod­ul pod nazivom Nasil­je nad žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa (nasil­je nad žena­ma sa inva­lidite­tom).

Mod­ul  je održan u zgra­di Opš­tine Val­je­vo u pros­tori­ja­ma Privredne komore, 29. feb­ru­ara 2020. godine od 10 do 18 časo­va.

Cil­je­vi sem­i­nara bili su: pod­sećan­je na položaj žena sa inva­lidite­tom u društvu, upoz­na­van­je sa stereotip­i­ma, pre­dra­su­dama, kao i sa diskrim­i­naci­jom pre­ma žena­ma sa inva­lidite­tom, upoz­na­van­je sa različitim pris­tupi­ma inva­lidite­tu, speci­fičn­im položa­jem žena sa inva­lidite­tom u situaci­ja­ma nasil­ja i sen­z­i­bi­lizaci­ja učes­ni­ca za razumevan­je speci­fičnog položa­ja žena sa inva­lidite­tom.

Obuku je proš­lo 12 učes­ni­ca koje će radi­ti kao kon­sul­tan­tk­in­je na SOS tele­fonu za žene sa iskustvom nasil­ja u Val­je­vu.