Novosti

… Iz Kruga – Vojvodina učestvovala u izradi strateškog plana Mreže žene protiv nasilja

Off

Član­ice orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA Svjet­lana Tim­o­tić i Ivana Zelić, učestvo­vale su na dvod­nevnoj radion­i­ci Uvod u strateško plani­ran­je Mreže Žene pro­tiv nasil­ja. Radion­i­ca je održana 17. i 18. feb­ru­ara 2020. godine u Beogradu.

Pored član­i­ca IZ KRUGAVOJVODINA, u radion­i­ci je učestvo­va­lo 36 žena iz svih 5 regiona Mreže Žene pro­tiv nasil­ja.

Tokom dvod­nevnog rada, učes­nice su izvršile anal­izu okružen­ja i iden­ti­fiko­vale raspoložive kapacitete na nivou svo­jih lokalnih zajed­ni­ca. Strateškim planom se nas­to­ja­lo defin­isati koje promene Mreža Žena nas­to­ji ost­var­i­ti u naredne tri godine. Određi­van­je mis­i­je, viz­ije, vred­nos­ti, osnovnih prin­ci­pa, alokaci­ja resur­sa, način imple­mentaci­je,  plani­rani rezul­tati, strate­gi­je i cil­je­vi, iden­ti­fiko­van­je poten­ci­jal­nih prepre­ka i prob­le­ma, kao i pronalažen­je najbol­jeg nači­na za nji­ho­vo otk­lan­jan­je su ključni ele­men­ti strateškog plana.

Radion­icu o strateškom plani­ran­ju je vodi­la Tan­ja Bje­lanović. Cil­je­vi radion­ice su uspešno real­i­zo­vani i defin­isani su planovi nared­nih kora­ka koji se tre­ba­ju pre­duzeti kako bi se uspešno ost­var­i­la mis­i­ja Mreže Žene pro­tiv nasil­ja.