Novosti

Potpisan protokol o saradnji

Off

IZ KRUGAVOJVODINA i sedam nevla­dinih orga­ni­zaci­ja pot­pisale su pro­tokol o sarad­nji sa Vojvođan­skim kul­turn­im klubom Vasa Sta­jić u ponedel­jak 10. feb­ru­ara 2020. godine u Novom Sadu.

Pro­tokolom o sarad­nji, nevla­dine orga­ni­zaci­je iskazu­ju zajed­ničku privrženost vla­davi­ni pra­va, sol­i­darnos­ti, soci­jal­noj prav­di, rod­noj ravno­pravnos­ti, vred­nos­ti­ma antifašiz­ma i građan­skom kon­cep­tu vojvođanske autonomi­je.

Cil­je­vi orga­ni­zaci­ja VKK Vasa Sta­jić i IZ KRUGAVOJVODINA su među­sob­no kom­pat­i­bil­ni i zbog toga iskazu­ju nameru da zajed­ničkim delo­van­jem obliku­ju i real­izu­ju aktivnos­ti na oču­van­ju, pro­mo­ci­ji i razvo­ju društvenih i kul­turnih vred­nos­ti autonomne Vojvo­dine, uz oču­van­je svo­jih izvornih prin­ci­pa i u skladu sa sop­stven­im pro­gram­skim nače­li­ma. Aktivnos­ti pot­pis­ni­ka pro­toko­la zas­ni­vaće se na visokim stan­dard­i­ma poš­to­van­ja ljud­skih i man­jin­sih pra­va, kao i na vred­nos­ti­ma mul­ti­kul­tur­al­iz­ma i interkul­tur­al­iz­ma.