Novosti

Žene koje menjaju stanje stvarnosti: Razgovor sa novosadskim aktivistkinjama za prava osoba sa invaliditetom

Off

Inva­liditet je aspekt iden­tite­ta koji ima znatan uti­caj na živ­ot­no iskust­vo žene, ali je aut­en­tičnost njenog iskust­va zamaglje­na viševekovn­im pret­postavka­ma, stereotip­n­im shvatan­ji­ma, ira­cional­nim stra­hovi­ma i stigma­ti­zaci­jom – kako invalid­nos­ti, tako i žen­skog roda. O žena­ma s inva­lidite­tom najčešće pišu dru­gi, a nji­hove priče završava­ju u kra­jnos­ti­ma, krećući se iz mar­gin­al­izaci­je u hero­izaci­ju i nazad. Bez uvaža­van­ja različi­tosti nji­hovih karak­tera, u poza­di­ni priv­idnog divl­jen­ja često je puko sažal­jen­je koje obezvređu­je dopri­nose žena s inva­lidite­tom. Zato je važno dekodi­rati, zabeleži­ti i zapamti­ti istori­ju aktiviz­ma žena s inva­lidite­tom.

Raz­gov­or sa novosad­skim aktivistk­in­ja­ma za pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom održan je u ponedel­jak, 2. decem­bra 2019, u kul­turnoj stani­ci Eđšeg. Događaj je real­i­zo­van je u sarad­nji sa Novi Sad 2021 u okviru pro­gra­ma Super­moćni koji je deo plat­forme Dru­ga Evropa. U raz­gov­oru su učestvo­vale: Svjet­lana Tim­o­tić, izvrš­na direk­tor­ka Orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma s inva­lidite­tom … IZ KRUGAVOJVODINA, Mar­i­ja Vre­balov, diza­jn­er­ka za unutrašn­ji diza­jn po prin­cip­i­ma Feng Šui­ja i odbor­ni­ca Skupš­tine gra­da Novog Sada, u Save­tu za osobe sa inva­lidite­tom Demokratske stranke; Tat­jana Sto­jšić Petković, psi­hološk­in­ja i smeh joga lid­er­ka; Tan­ja Đurić Josić, pro­fe­sor­ka filo­zofi­je, dram­s­ka pedagošk­in­ja i glu­mi­ca. Raz­gov­or je mod­eri­rao Bojan Kri­vokapić.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter