Novosti

Završna konferencija: Koliko su usluge i institucije zaštite od nasilja u porodici dostupne ženama sa invaliditetom?

Off

Koliko su usluge i insti­tu­ci­je zaštite od nasil­ja u porod­i­ci dos­tup­ne žena­ma sa inva­lidite­tom naziv je završne kon­fer­en­ci­je pro­jek­ta Podrš­ka orga­ni­zaci­ja­ma civilnog društ­va u pružan­ju uslu­ga žena­ma i devo­jči­ca­ma koje su preživele nasil­je poseb­no žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa, kao što su žene sa inva­lidite­tom i žena­ma žrt­va­ma silo­van­ja i sek­su­alnog nasil­ja koji real­izu­je …IZ KRUGAVOJVODINA u sarad­nji sa Agen­ci­jom Ujed­in­jenih naci­ja za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena UN WOMEN i uz finan­si­jsku podršku Evropske komisi­je, a u okviru pro­gra­ma Zaus­tavl­jan­je nasil­ja nad žena­ma u zeml­ja­ma Zapadnog Balka­na i u Turskoj: pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti.

Kon­fer­en­ci­ja je održana u ponedel­jak, 25. novem­bra 2019. godine s početkom u 11.00 časo­va, u Plavoj sali Skupš­tine gra­da u Novom Sadu.

Na kon­fer­en­ci­ji su gov­o­rili pred­stavni­ci i pred­stavnice nadležnih insti­tu­ci­ja (pravo­suđa, soci­jalne zaštite, zdravst­va i poli­ci­je) o tome šta je u posled­nje dve godine učin­jeno na unapređen­ju dos­tup­nos­ti insti­tu­ci­ja i uslu­ga u sis­te­mu zaštite od nasil­ja u porod­i­ci žena­ma sa inva­lidite­tom i šta je potreb­no dal­je čini­ti da usluge i insti­tu­ci­je zaštite od nasil­ja u porod­i­ci postanu pot­puno dos­tup­ne žena­ma sa inva­lidite­tom i žrt­va­ma sek­su­alnog nasil­ja.

Na kon­fer­en­ci­ji su izla­gali: Andri­jana Čović ispred Orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma s inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA; Tat­jana Nikolić ispred Grad­skog veća za zdravst­vo i soci­jal­nu zašti­tu Vršac; Oliv­era Pejak Prokeš ispred Apela­cionog suda u Novom Sadu; Ivan Radin ispred Poli­ci­jske uprave Zren­janin; Jele­na Sto­ji­nović ispred Cen­tra za soci­jal­ni rad u Srem­skoj Mitro­vi­ci; Dan­i­ca Todor­ov ispred Cen­tra za žrtve sek­su­alnog nasil­ja.

Sarad­n­ja nadležnih insti­tu­ci­ja za zašti­tu od nasil­ja u porod­i­ci sa orga­ni­zaci­ja­ma koje rade sa žena­ma sa inva­lidite­tom i žena­ma žrt­va­ma sek­su­alnog nasil­ja je osnovni pre­duslov da infor­ma­ci­je o usluga­ma koje pruža­ju stignu do žena sa inva­lidite­tom, ali i da stručn­jaci u insti­tu­ci­ja­ma koji pruža­ju servise podrške postanu sves­ni koje bar­i­jere je potreb­no otk­loni­ti.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter