Novosti

Obuka o pristupačnosti u pravosudnom sistemu

Off

Obu­ka o pris­tu­pačnos­ti u pravo­sud­nom sis­te­mu orga­ni­zo­vana je u okviru pro­jek­ta Podrš­ka orga­ni­zaci­ja­ma civilnog društ­va na unapređen­ju sis­tema podrške za žene i devo­jčice koje su preživele nasil­je, poseb­no za nepriv­i­le­go­v­ane grupe žena, kao što su žene s inva­lidite­tom i žene koje su preživele silo­van­je i sek­su­al­no nasil­je koji IZ KRUGAVOJVODINA real­izu­je u sarad­nji sa Agen­ci­jom Ujed­in­jenih naci­ja za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena UN Women uz finan­si­jsku podršku Evropske komisi­je.

Obu­ka je održana 21. okto­bra u Apela­cionom sudu u Novom Sadu, u cilju informisan­ja pro­fe­sion­ala­ca pravnog sis­tema o prin­cip­i­ma pris­tu­pačnos­ti i uni­verzal­nom diza­jnu, uz pokušaj primene stečenih znan­ja u domenu nji­hovog rada. Obu­ka koju su vodili Mio­drag Počuč i Bojana Počuč okupi­la je 19 ičesnika/ -ca.

Pro­gram razvi­ja osnov­na znan­ja u oblasti stvaran­ja pris­tu­pačnog okružen­ja, uslu­ga i servisa koji se pruža­ju u pravo­sud­nom sis­te­mu za sve poten­ci­jalne grupe koris­ni­ka. Učes­ni­ci pro­gra­ma su obučeni da pre­poz­na­ju sve ele­mente pris­tu­pačnos­ti koji onemogućava­ju samostal­no i nes­metano funkcionisan­je koris­ni­ka i da prak­tično primene stečeno znan­je o prin­cip­i­ma pris­tu­pačnos­ti i kon­cep­ta uni­verzalnog diza­j­na.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter