Novosti

Novinarki Portala o invalidnosti dodeljena nagrada Cvet jednakosti

Off

Nagra­da Cvet jed­nakosti dodelju­je se za medi­jske priloge koji se bave temama invalid­nos­ti, pro­movišu aktivnos­ti, pra­va i dostignuća oso­ba sa inva­lidite­tom, a koji su objavl­jeni u štam­pan­im, elek­tron­skim ili onla­jn medi­ji­ma od nacionalnog, region­alnog i lokalnog znača­ja. Nagradom Cvet jed­nakosti afir­miše se soci­jal­ni mod­el invalid­nos­ti i aktivizam oso­ba sa inva­lidite­tom, pro­movišu se nji­hovi poten­ci­jali, dostignuća, pra­va, inkluzivni prist­up i kreativnost.

Na ovo­godišn­jem konkur­su Cvet jed­nakosti koji, četvr­tu god­inu zare­dom, raspisu­je Udružen­je dis­trofičara Zlat­i­borskog okru­ga Užice, tekst Mar­i­jane Čanak, O sek­su­al­nom razvo­ju mladih žena sa inva­lidite­tom u Srbi­ji – Iz ličnog iskust­va, proglašen je za najbolji na inter­ne­tu.

- Ovaj tekst bavi se temom o kojoj se retko gov­ori, a važno je pitan­je za sve žene koje žive sa nekim vidom inva­lidite­ta. U pot­puno otvorenom maniru, raz­go­vara se o nji­hovom sek­su­al­nom razvo­ju, i na taj način otvara­ju nova pitan­ja, brišu tabu teme i pomer­a­ju granice. Zan­imlji­vo je i to što je kroz ovaj tekst pro­mo­visana oso­ba koja je “živa knji­ga”, čime je čita­lačkoj pub­li­ci pred­stavl­jen i ovaj vid komu­nikaci­je sa osoba­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa, koje su spremne da odgov­ore na sva pitan­ja i pri­b­liže ih oni­ma koji su zain­tereso­vani. Na taj način, u direk­t­nom kon­tak­tu, zajed­no se bori­mo pro­tiv pre­dra­su­da, ost­varu­jući razumevan­je i uza­jam­no poš­to­van­je — nave­de­no je u obra­zložen­ju žir­i­ja.

Sveukup­na pobed­ni­ca je Natal­i­ja Vidić, dopis­na nov­inar­ka RTS-a iz Uži­ca, sa tele­viz­ijskim pril­o­gom Igrice za decu sa autiz­mom.

Nagrade su dodel­jene 18. mar­ta u Grad­skom kul­turnom cen­tru Užice, na završni­ci man­i­festaci­je Kiki­ni dani koja negu­je sećan­je na Tijanu Petro­vić Kiku (1985 – 2013), dugogodišn­ju port­parolku Udružen­ja i aktivistk­in­ju u bor­bi za pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter