Novosti

Medijska nagrada za toleranciju dodeljena novinarki Portala o invalidnosti

Off

Na Godišn­joj kon­fer­en­ci­ji koju Pov­erenik za zašti­tu ravno­pravnos­ti u sarad­nji sa Mis­i­jom OEBS-a i Fon­dom za dobru upravu Vlade Velike Bri­tani­je orga­nizu­je povodom 16. novem­bra, Među­nar­o­dnog dana tol­er­an­ci­je, pred­stavl­jeni su rezul­tati pro­jek­ta Jačan­je kapacite­ta insti­tu­ci­ja i orga­ni­zaci­ja u Srbi­ji u oblasti ljud­skih pra­va i zabrane diskrim­i­naci­je koji je podržao
Fond za dobru upravu Vlade Velike Bri­tani­je (Good Gov­er­nance Fund — GGF). I ove godine tradi­cional­no su uručene Godišn­je nov­inarske nagrade za tol­er­an­ci­ju koju zajed­nič­ki dodelju­ju Pov­ereni­ca za zašti­tu ravno­pravnos­ti i šef Mis­i­je OEBS-a u Srbi­ji. Jed­na od dobit­ni­ca je nov­inar­ka Por­ta­la o invalid­nos­ti, Mar­i­jana Čanak, kojoj je dodel­je­na dru­ga nagra­da za tekst o zdravstvenoj zašti­ti žena u insti­tu­ci­ja­ma:

Lako je ući, veo­ma teško iza­ći: Mar­i­jana Ris­tić o živ­o­tu u rezi­den­ci­jal­nim ustanova­ma u Srbi­ji

Skupu su pris­ustvo­vali pred­stavni­ci i pred­stavnice državnih i drugih organa javne vlasti, ambasa­da i među­nar­o­d­nih orga­ni­zaci­ja u Repub­li­ci Srbi­ji, kao i nevla­dinih orga­ni­zaci­ja i medi­ja. Uvod­na obraćan­ja i svečanu dodelu nagra­da direk­t­no je prenosi­la Radio tele­viz­i­ja Srbi­je.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter