Novosti

Studijska poseta delegacije iz Moldavije

Off

Orga­ni­zaci­ja IZ KRUGAVOJVODINA je u sre­du, 7. novem­bra 2018. ugos­ti­la deleag­ci­ju iz Mol­davi­je, koju čini 16 predstavnika/ca državnih insti­tu­ci­ja (Min­istarst­vo unutrašn­jih poslo­va, Min­istarst­vo pravde, Min­istarst­vo zdravl­ja, rada i soci­jalne zaštite) i nevla­dinih orga­ni­zaci­ja, član­i­ca nacionalne koali­ci­je Živ­ot bez nasil­ja.

Članovi i član­ice del­e­gaci­je uz podršku UN Women kance­lar­i­je borave u Srbi­ji od 5. do 9. novem­bra 2018. godine u okviru studi­jske posete o pri­meni mul­ti­dis­ci­pli­narnog pris­tu­pa u oblasti pre­ven­ci­je i borbe pro­tiv nasil­ja nad žena­ma.

Tokom sas­tan­ka u orga­ni­zaci­ji IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Zelić, koor­di­na­tor­ka SOS službe, pred­stavi­la je rad orga­ni­zaci­je i iskust­va u vezi sa pre­ven­ci­jom i zaštit­om žena sa inva­lidite­tom od nasil­ja, sa poseb­n­im osvr­tom na speci­fičnost rada SOS tele­fona, kao i saradan­ju sa državn­im insti­tu­ci­ja­ma. Rad Cen­tara za žrtve sek­su­alnog nasil­ja u Vojvo­di­ni, dobre prakse, ali i iza­zove, pred­stavi­la je Dan­i­ca Todor­ov, koor­di­na­tor­ka stručnog tima za pilot mod­el Cen­tra za žrtve sek­su­alnog nasil­ja.

Srbi­ja je jed­na od drža­va u regionu koja je primer dobre prakse u oblasti zaštite žena od nasil­ja, ima­jući u vidu usva­jan­je sek­torskih pro­toko­la, izmene zakona koji­ma je ova oblast reg­ulisana i mul­ti­sek­tors­ki prist­up sluča­je­vi­ma nasil­ja nad žena­ma. Tokom ove studi­jske posete, del­e­gaci­ja iz Mol­davi­je imaće pri­liku da se sus­retne sa svim rel­e­vant­nim akter­i­ma u Srbi­ji u čijoj je nadležnos­ti zašti­ta žena od nasil­ja, kao i sa orga­ni­zaci­ja­ma civilnog društ­va koje pruža­ju podršku žena­ma u situaci­ja­ma nasil­ja.

Ivana Zelić

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter