Novosti

…Iz kruga – Vojvodina u Evropskoj komisiji u Briselu na predstavljanju izveštaja o nasilju nad višestruko marginalizovanim grupama žena

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA je 5. novem­bra 2018. godine u Evrop­skoj komisi­ji u Briselu učestvo­vala u pred­stavl­jan­ju istraži­van­ja o anal­izi pos­to­jećih pris­tu­pa nasilju nad žena­ma u šest zemal­ja Zapadnog Balka­na i u Turskoj. Rezul­tati i pre­poruke istraži­van­ja pred­stavl­jeni su pred­stavni­ca­ma i pred­stavnici­ma Evropske komisi­je i Save­ta Evrope, kao i del­e­gaci­ja­ma Evropske uni­je u Alban­i­ji, Bosni i Herce­govi­ni, Make­doniji, Srbi­ji i Turskoj.

Istraži­van­je Hil­jadu nači­na da reši­mo naše prob­leme – anal­iza pos­to­jećih pris­tu­pa nasilju nad žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa na Zapad­nom Balka­nu i Turskojsprov­ela je bri­tan­s­ka fem­i­nis­tič­ka orga­ni­zaci­ja Imkan /Imkaan/ u okviru pro­gra­ma Agen­ci­je UN za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena (UN Women) usmerenog ka zaus­tavl­jan­ju diskrim­i­naci­je i nasil­ja nad žena­ma „Pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti”. Ovaj pro­gram, podržan od strane Evropske uni­je, poseb­nu pažn­ju posveću­je iskustvi­ma žena i devo­jči­ca iz višestruko mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa, pop­ut žena s inva­lidite­tom, žena iz man­jin­skih etničk­ih zajed­ni­ca, žena koje žive na selu, itd.

Mod­er­a­tor­ka prezentaci­je pod nazivom „Inter­sek­cional­ni pris­tupi zaus­tavl­jan­ju rod­no zas­no­vane diskrim­i­naci­je i nasil­ja nad žena­ma” bila je Gen­ove­va Ruiz Kalav­era /Gen­ove­va Ruiz Calav­era/, direk­tor­ka za Zapad­ni Balkan u okviru Direk­tora­ta Evropske komisi­je za proširen­je i pret­pris­tup­ne pre­gov­ore, koja je u svom uvod­nom izla­gan­ju istak­la da su načela nediskrim­i­naci­je i jed­nakih mogućnos­ti koje ovaj izveš­taj zago­vara temelj na kom poči­va­ju ljud­s­ka pra­va.  Sva­ka sadašn­ja član­i­ca Evropske uni­je, kao i zeml­je koje teže ka tome da joj se pridruže, mora­ju da učine sve što je u nji­hovoj moći da poš­to­van­je i stvaran­je mogućnos­ti za ost­vari­van­je i zašti­tu ljud­skih pra­va postanu živ­ot­na relanost svih građana i građan­ki, uključu­jući i žene iz višestruko magri­nal­i­zo­vanih gru­pa. Posle izla­gan­je Kala­vere, u uvod­nom delu gov­o­rila je Jolan­da Iri­arte /Yolan­da Iri­arte/ iz region­alne kance­lar­i­je UN Women  za Zapad­ni Balkan i Tursku. Bez rel­e­vantnog, rod­no osetljivog uvi­da u živ­otne real­nos­ti marg­nial­i­zo­vanih žena, doku­men­to­van­ja nji­hovih iskus­ta­va i eduko­van­ja najšire javnos­ti o nji­hovom položa­ju i iza­zovi­ma sa koji­ma se suočava­ju, zala­gan­je za sis­tem­sko unapređi­van­je položa­ja žena iz višestruko mar­gin­al­i­zo­vanih društvenih gru­pa na najvišim nivoima, čemu i ova prezentaci­ja teži, biće i dal­je teško ost­vari­vo, istak­la je Iri­arte.

Marai Larasi, direk­tor­ka orga­ni­zaci­je Imkaan, gov­o­rila je o znača­ju priku­pl­jan­ja iskus­ta­va žena iz višestruko margilnal­i­zo­vanih gru­pa koje su preživele rod­no zas­no­vano nasil­je budući da se o nji­hovom živ­o­tu malo zna i gov­ori. Samim tim i nji­ho­va društve­na mar­gin­al­izaci­ja osta­je nez­abeleže­na, bez odgo­vara­jućih sve­dočansta­va i dokaza, kao da se nika­da nije dogodi­la, niti će je ika­da pono­vo biti. Zbog toga su infor­ma­ci­je i podaci o pružan­ju odgo­vara­jućih, speci­jal­i­zo­vanih uslu­ga podrške žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa u izveš­ta­ju „Hil­jadu nači­na da reši­mo naše prob­leme – anal­iza pos­to­jećih pris­tu­pa nasilju nad žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa na Zapad­nom Balka­nu i Turskoj” priku­pl­jani u skladu sa nače­li­ma inter­sek­cional­nos­ti. Uz rod(nost), ovo nače­lo uzi­ma u obzir i druge odlike iden­tite­ta žena pogođenih rod­no zas­no­van­im nasil­jem (pop­ut etničke pri­pad­nos­ti i rase, inva­lidite­ta, sek­su­alne ori­jentaci­je i slično), ali i dom­i­nantne društvene tokove, kao fak­tore koji dopri­nose višestrukoj mar­gin­al­izaci­ji žena. Prezentaci­ju rezul­ta­ta o ključn­im iza­zovi­ma i pre­poruka­ma istraži­van­ja održala je Neha Kagal, jed­na od istraži­vači­ca iz orga­ni­zaci­je Imkan. Ilus­tra­tivne primere iz prakse koji potkre­plju­ju nalaze istraži­van­ja navele su pred­stavnice orga­ni­zaci­ja iz Alban­i­je, Bosne i Herce­govine, Make­donije, Srbi­je i sa Koso­va koje se bave prav­i­ma i pre­ven­ci­jom rod­no zas­no­vanog nasil­ja nad Romk­in­ja­ma i žena­ma iz drugih man­jin­skih etničk­ih zajed­ni­ca, žena­ma s inva­lidite­tom i žena­ma koje žive u seoskim sre­d­i­na­ma.

Infor­ma­ci­je, podaci i iskust­va u izveš­ta­ju „Hil­jadu nači­na da reši­mo naše prob­leme – anal­iza pos­to­jećih pris­tu­pa nasilju nad žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa na Zapad­nom Balka­nu i Turskoj” priku­pljeni su od ukup­no 42 orga­ni­zaci­je na Zapad­nom Balka­nu i u Turskoj.  Sve ove orga­ni­zaci­je pruža­ju speci­jal­i­zo­vane usluge koje mar­gin­al­i­zo­van­im žena­ma nisu dos­tup­ne u okviru pos­to­jećih insti­tu­cional­nih meh­a­niza­ma podrške žena­ma koje su preživele rod­no zas­no­vano nasil­je. Iskust­va ovih orga­ni­zaci­ja sve­doče o nepri­lagođenos­ti pos­to­jećih opštih uslu­ga potre­ba­ma žena iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa, kao i o prepreka­ma sa koji­ma se suočava­ju speci­jal­i­zo­vane orga­ni­zaci­je koje ovim žena­ma pruža­ju odgo­vara­juće usluge i podršku u nji­hovim lokalnim zajed­ni­ca­ma, a koje su često man­je poz­nate široj javnos­ti.

Kao glavni iza­zovi u radu ovih orga­ni­zaci­ja iden­ti­fiko­vani su nedos­tup­nost propisanih uslu­ga namen­jenih žena­ma koje su preživele nasil­je, sis­tem­sku diskrim­i­naci­ju, nena­men­sku rea­spodelu sred­sta­va za podršku višestruko mar­gin­al­i­zo­van­im žena­ma, ali i suštin­sko ner­azumevan­ja potrebe inter­sek­cionalnog pris­tu­pa fenomenu nasil­ja nad žena­ma. Primer­i­ma iz svakod­nevice nji­hovih orga­ni­zaci­ja pomenute iza­zove prisut­ni­ma su dočar­ale Indi­ra Bajramović iz orga­ni­zaci­je Bol­ja budućnost iz Tuzle, Man­jo­la Veizi iz Cen­tra za pra­va Romk­in­ja iz Tirane, Antig­o­na Aljilji iz udružen­ja Žen­s­ki forum iz Teto­va i Anki­ca Dra­gin iz novosadske Orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma s inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA.

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA pred­stavi­la je rezul­tate istraži­van­ja koji pokazu­ju da su usluge namen­jene žena­ma sa iskustvom rod­no zas­no­vanog nasil­ja arhitek­ton­s­ki i infor­ma­ciono nedos­tup­ne žena­ma s inva­lidite­tom. Ovak­vo stan­je, osim što odraža­va suštin­sko ner­azumevan­je položa­ja žena s inva­lidite­tom u kon­tek­stu rod­no zas­no­vanog nasil­ja, ukazu­je na to da pos­to­ji još puno pros­to­ra za unapređen­je pos­to­jećih uslu­ga, ali i odnosa nadležnih insti­tu­ci­ja pre­ma propisan­im obaveza­ma koje se odnose na potrebe, položaj i pra­va žena s inva­lidite­tom.

Od ukup­no 54 pre­poruke u izveš­ta­ju „Hil­jadu nači­na da reši­mo naše prob­leme – anal­iza pos­to­jećih pris­tu­pa nasilju nad žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa na Zapad­nom Balka­nu i Turskoj” kao ključne su izd­vo­jene one koje se odnose na potre­bu sveobuh­vat­ni­jeg razumevan­ja fenom­e­na rod­no zas­no­vanog nasil­ja nad žena­ma i devo­jči­ca­ma kao kom­bi­naci­je nejed­nakog položa­ja žena i muškara­ca u društvu, ali i nji­hove pri­pad­nos­ti poje­din­im mar­gin­al­i­zo­van­im gru­pa­ma. Uz potre­bu da se višestruko mar­gin­al­i­zo­van­im žena­ma u svakom pogle­du (fiz­ičkom, infra­struk­turnom, komu­nikaci­jskom i pro­fe­sion­al­nom) obezbe­di veća dos­tup­nost uslu­ga za žene koje su preživele rod­no zas­no­vano nasil­je, potreb­no je stvoriti uslove za to da sred­st­va namen­je­na radu speci­jal­i­zo­vanih orga­ni­zaci­ja koje ovim žena­ma pruža­ju usluge u lokalnim zajed­ni­ca­ma odgo­vara­ju potre­ba­ma višestruko mar­gin­al­i­zo­vanih žena, ali i da ujed­no podržava­ju rad i razvoj samih orga­ni­zaci­ja. U pred­sto­jećem pos­tup­ku licen­ci­ran­ja uslu­ga orga­ni­zaci­ja koje pruža­ju usluge žana­ma sa iskustvom rod­no zas­no­vanog nasil­ja potreb­no je obezbe­di­ti i licen­ci­ran­je speci­jal­i­zo­vanih pake­ta uslu­ga namen­jenih žena­ma iz višestruko mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa.

Anki­ca Dra­gin

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter