Novosti

Zaštićena od seksualnog uznemiravanja

Off

Ivana Zelić iz Orga­ni­zaci­je … IZ KRUGAVOJVODINA i Ivana Per­ić iz SOS Žen­skog cen­tra su u četvr­tak 25. okto­bra 2018. održale radion­icu Zaštiće­na od sek­su­alnog uzne­mi­ra­van­ja u Domu učeni­ka sred­njih ško­la Branko­vo kolo.  Radion­i­ca se real­i­zo­vala u sklopu kam­pan­je Zaštiće­na koja je deo pre­ven­tivnih aktivnos­ti pro­jek­ta Nul­ta tol­er­an­ci­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je.

Cilj radion­ice bio je da  mla­di nauče da pre­poz­na­ju vidove sek­su­alnog uzne­mi­ra­van­ja i da saz­na­ju koliko je prob­lem sek­su­alnog uzneim­ra­van­ja prisu­tan, kako u Srbi­ji, tako i u drugim država­ma, kao i na koji način mogu da se zaštite.

Sek­su­al­no uzne­mi­ra­van­je je jedan od najčešćih obli­ka sek­su­alnog nasil­ja, koji se najlakše toler­iše. Obuh­va­ta nežel­je­na pon­ašan­ja koja nužno ne uključu­ju fiz­ič­ki dodir, a osobu dovode u neu­go­dan i ponižava­jući položaj i izazi­va­ju osećaj sra­ma. To je svako sek­su­al­no pon­ašan­je zbog kog se dru­ga oso­ba loše oseća — uključu­jući i dodiri­van­je ili samo dobaci­van­je komen­tara sa sek­su­al­nim prizvukom.

Pre­ma podaci­ma Autonomnog žen­skog cen­tra koji je sproveo istraži­van­je Mla­di i iskust­vo sek­su­alnog uzneim­ra­van­ja, goto­vo 80% mladih je doživelo neki oblik sek­su­alnog uzne­mi­ra­van­ja. Najčešći vid sek­su­alnog uzne­mi­ra­van­ja u Srbi­ji koji doživl­java­ju mla­di je nazi­van­je neprimeren­im nadim­ci­ma. Nadimke pop­ut lutko, zla­to, cico doživl­ja­va čak 8 od 10 devo­ja­ka. Slične neprimerene nadimke doživl­ja­va samo 1 od 10 mladića. Slan­je poljuba­ca, zviž­dan­je i oblizivan­je doživl­ja­va sva­ka dru­ga devo­j­ka i tek sva­ki šesti mladić. Nežel­jene poruke i tele­fonske pozive sek­su­alnog sadrža­ja dobi­ja 6 od 10 devo­ja­ka i 3 od 10 mladića.

Na pitan­je koje oblike pon­ašan­ja pre­poz­na­ju kao sek­su­al­no uzne­mi­ra­van­je, 95% mladih je navelo nežel­jeno dodiri­van­je, priljublji­van­je, 90% nežel­jene pozive i poruke sek­su­alnog sadrža­ja, 84% slan­je poljuba­ca, oblizivan­je, zviž­dan­je, 53% obraćan­je neprimeren­im nadim­ci­ma. Važno je da znamo da devo­jke i žene različi­to reagu­ju na ove oblike sek­su­alnog nasil­ja.

Srbi­ja je od prošle godine ovak­va i slič­na pon­ašan­ja kval­i­fiko­vala kao kriv­ično delo polnog uzne­mi­ra­van­ja za koje je zapreće­na novčana ili zatvors­ka kaz­na do šest mese­ci.

Tokom radion­ice mla­di su se složili da pos­to­je određe­na mes­ta na koji­ma se ne oseća­ju bezbed­no, kao što su javni grad­s­ki pre­voz, park i inter­net, ali su i pre­poz­nali da se devo­jke oseća­ju ugroženi­je upra­vo zbog stra­ha od sek­su­alnog nasil­ja.

U okviru radion­ice emi­to­vani su krat­ki fil­movi na temu sek­su­alnog uzneimi­ra­van­ja, uz diskusi­ju o kam­pan­ja­ma koje su pokrenute u Srbi­ji i u sve­tu, kao što je #Mee­Too.

Učes­ni­ci su se složili da je važno pre­poz­nati raz­liku između fler­to­van­ja, udvaran­ja i sek­su­alnog uzne­mi­ra­van­ja. Osnov­na raz­li­ka je da, kad je u pitan­ju sek­su­al­no uzne­mi­ra­van­je: — Ti se niš­ta ne pitaš i ono se nas­tavl­ja čak i kad oso­bi kažeš da prestane. Zato moramo o tome što više raz­go­varati.

Ivana Zelić