Novosti

Zašto i kako o rodno zasnovanom nasilju u srednjoj školi

Off

Pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA Ivana Zelić,  učestvo­vala je na kon­fer­en­ci­ji Zaš­to i kako o rod­no zas­no­vanom nasilju u sred­njoj školi održanoj u sub­o­tu, 13. okto­bra 2018. u Beogradu. Kon­fer­en­ci­ju je orga­ni­zo­vao Autonom­ni žen­s­ki cen­tar kao završnu aktivnost sa nas­tavnici­ma u okviru pro­jek­ta Nul­ta tol­er­an­ci­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je.

Pro­jekat Nul­ta tol­er­an­ci­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je se real­izu­je do kra­ja 2018. godine sa dugoročn­im cil­jem da se poveća doživl­jaj bezbed­nos­ti mladih devo­ja­ka od sek­su­alnog i rod­no zas­no­vanog nasil­ja. Pro­jek­tne aktivnos­ti real­izu­ju se u 15 grado­va u Srbi­ji i obuh­vata­ju rad u 30 sred­njih ško­la i na 8 fakul­te­ta. Ključne oblasti delo­van­ja obuh­vata­ju rad sa nas­tavnici­ma, rad sa mladi­ma na povećan­ju znan­ja i izvođen­ju javnih akci­ja, rad sa fakul­te­ti­ma u oblasti spreča­van­ja sek­su­alnog uzne­mi­ra­van­ja i sprovođen­je kam­pan­je podizan­ja svesti. Orga­ni­zaci­ja IZ KRUGAVOJVODINA jed­na je od lokalnih part­ner­skih orag­nizaci­ja Autonom­nom žen­skom cen­tru na ovom pro­jek­tu.

Kon­fer­en­ci­ja je orga­ni­zo­vana u cilju unapređen­ja znan­ja nastavnika/ca i stručnih saradnika/ca iz sred­njih ško­la i razmene ide­ja i iskus­ta­va za poboljšan­je pre­ven­ci­je i zaštite učeni­ka od rod­no zas­no­vanog i nasil­ja u porod­i­ci.

Ivana Zelić, ispred Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA gov­o­rila je o znača­ju sarad­nje ško­la i nevla­dinih orga­ni­zaci­ja u pre­ven­ci­ji rod­no zas­no­vanog nasil­ja. Ona je istak­la kao primer dobre prakse sarad­nju sa ško­la­ma iz Novog Sada, naroči­to sa Med­i­cin­skom školom 7. april i Gim­naz­i­jom Jovan Jovanović Zmaj. Kroz vršn­jačke radion­ice iz ove dve škole proš­lo je ukup­no 43 đaka (36 devo­jči­ca i 7 deča­ka). Najbolji pokaza­telj za uspešnost rada je eval­u­aci­ja nakon radion­i­ca, gde je kvalitet sem­i­nara u celi­ni ocen­jen najvišom ocenom.

Pre­ven­ci­ja svakog nasil­ja pre­ma deci mora biti osnovni zadatak obra­zovno-vaspit­nih ustano­va, ali i društ­va u celi­ni. Pre sve­ga, to podrazume­va učen­je dece i mladih o temi nasil­ja, kroz celikuopan sis­tem obra­zo­van­ja, od vrtića do fakul­te­ta. Pro­jekat Nul­ta tol­er­an­ci­ja na rod­no zas­no­vano nasil­je, kao i dru­gi pro­jek­ti i aktivnos­ti koje real­izu­ju nevla­dine orga­ni­zaci­je, znača­jni su jer podižu nivo znan­ja i informisanos­ti mladih o rod­no zas­no­vanom nasilju; unapređu­ju kapacitete nas­tavnog i stručnog osobl­ja za pre­poz­na­van­je i reago­v­an­je na rod­no zas­no­vano nasil­je; povećava­ju svest javnos­ti, medi­ja i dono­sio­ca odlu­ka o ovim temama.

Ivana Zelić je istak­la da su nevla­dine orga­ni­zaci­je part­neri ško­la­ma u bor­bi pro­tiv rod­no zas­no­vanog nasil­ja, jer pored pre­ven­tivnih aktivnos­ti: pruža­ju podršku žrt­va­ma i osnažu­ju ih za izlazak iz situaci­je nasil­ja; pro­cen­ju­ju ste­pen ugroženos­ti i izrađu­ju bezbed­nos­ni plan, sarađu­ju sa drugim služba­ma; pruža­ju besplat­nu psi­hoso­ci­jal­nu i pravnu podršku, pišu pod­neske, zas­tu­pa­ju na sudu; posre­du­ju u zbrin­ja­van­ju i smeš­ta­ju žrta­va u pri­h­vatil­iš­ta i skloniš­ta; informišu i upuću­ju u druge nadležne insti­tu­ci­je; orga­nizu­ju različite eduka­tivne i psi­hoso­ci­jalne pro­grame za odrasle i decu koji su preživeli nasil­je. Iz tih razlo­ga nji­ho­va sarad­n­ja je veo­ma znača­j­na.

Na kon­fer­en­ci­ji su gov­o­rile: Mari­na Ileš, ispred Autonomnog žen­skog cen­tra, koja je pred­stavi­la ključne rezul­tate sarad­nje sa sred­njim ško­la­ma u okviru pro­jek­ta; Eleono­ra Vla­hović iz Zavo­da za unapređen­je obra­zo­van­ja i vaspi­tan­ja, o rod­no zas­no­vanom nasilju u kon­tek­stu novih pro­gra­ma nas­tave i učen­ja u osnovnoj i sred­njoj školi; Jele­na Ste­fanović i Saša Glam­očak, nas­tavni­ci srp­skog jezi­ka, o rod­noj per­spek­tivi u nas­tavi srp­skog jezi­ka i književnos­ti; Tan­ja Ign­ja­tović, ispred Autonomnog žen­skog cen­tra, o ulozi sred­nje škole u obezbeđi­van­ju zaštite i podrške u sluča­je­vi­ma nasil­ja u porod­i­ci i rod­no zas­no­vanog nasil­ja.

Nakon ple­narnog izla­gan­ja pre­davača, rad se nas­tavio u mal­im gru­pa­ma, uz diskusi­ju o  ulozi vaspit­no-obra­zovnih ustano­va u spreča­van­ju rod­no zas­no­vanog nasil­ja i nasil­ja u porod­i­ci, o mogućnos­ti­ma i iza­zovi­ma uključi­van­ja teme rod­no zas­no­vanog nasil­ja i nasil­ja u porod­i­ci u nas­tavu i druge i aktivnos­ti sred­nje škole, izgrad­nji opšte klime netol­er­an­ci­je pre­ma nasilju u školi.

Ivana Zelić

 

 

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter