Novosti

Sastanak povodom pisanja izveštaja iz senke po CEDAW konvenciji

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA, kao član­i­ca mreže SOS Vojvo­d­i­na, uključe­na je u pro­jekat izrade izveš­ta­ja iz senke o pri­meni Kon­ven­ci­je o eli­m­in­isan­ju svih obli­ka diskrim­i­naci­je žena (CEDAW). Pro­jekat real­izu­je Mreža SOS Vojvo­d­i­na u sarad­nji sa Agen­ci­ja UN za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena (UN Women) uz podršku Evropske uni­je.

Na sas­tanku održanom 14. i 15. sep­tem­bra u Zren­jan­inu, orga­ni­zaci­je član­ice mreže SOS Vojvo­d­i­na su, zajed­no sa blizu 15 pred­stavni­ca i pred­stavni­ka drugih orga­ni­zaci­ja, kao i neza­v­is­nih stručn­ja­ka i stručn­jak­in­ja koje će biti uključene u pisan­je izveš­ta­ja, raz­ma­trale for­mu, metodologi­ju i sadržaj budućeg izveš­ta­ja.

 

Diskrim­i­naci­ja žena u ovom izveš­ta­ju biće sagledana u odno­su na for­malno­pravni i insti­tu­cional­ni okvir Repub­like Srbi­je u oblasti rodne ravno­pravn­soti, par­tic­i­paci­ju žena u javnom i poli­tičkom živ­o­tu, obra­zo­van­je, zdravst­vo i soci­jal­na pra­va, brak i porod­icu, rod­no zas­no­vano i nasil­je u porod­i­ci nad žena­ma, stereotipe i medi­jsko izveš­ta­van­je o žena­ma i rod­noj ravno­pravnos­ti. Izveš­taj će sadržati i speci­fič­na stanoviš­ta ukup­no 10 gru­pa višestruko mar­gin­al­i­zo­vanih žena, pop­ut žena s inva­lidite­tom, Romk­in­ja, žena koje žive na selu, pri­pad­ni­ca nacional­nih man­ji­na, samohranih maj­ki, zatvoreni­ca, žena koje žive u insti­tu­ci­ja­ma, žena sa iskustvom rod­no zas­no­vanog i nasil­ja u porod­i­ci, pri­pad­ni­ca LGBT pop­u­lacije i migrantk­in­ja. Na taj način u izveš­taj će istaći karak­ter­is­tične prob­leme sa koji­ma se žene iz svih ovih gru­pa suočava­ju.

Tokom 2018. godine, u okviru ovog pro­jek­ta gru­pa orga­ni­zaci­ja, stručn­jak­in­ja i stručn­ja­ka oku­plje­na oko mreže SOS Vojvo­d­i­na napisala je i izveš­taj iz senke upućen komite­tu GREVIO, koji vrši mon­i­tor­ing primene Kon­ven­ci­je Save­ta Evrope o o pre­ven­ci­ji i bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci (Istan­bulske kon­ven­ci­je).

Tekst pripremi­la: Anki­ca Dra­gin

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter