Novosti

Miladinka Mijatović o iskustvu radne prakse

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA je ovog leta bila deo pro­jek­ta „Trans2Work”, koji mladi­ma s inva­lidite­tom iz Bosne i Herce­govine, Crne Gore i Srbi­je omoguća­va obavl­jan­je radne prakse. Ovaj pro­jekat, podržan i od strane evrop­skog Pro­gra­ma Eras­mus +, teži povećan­ju konkurent­nos­ti mladih s inva­lidite­tom na tržiš­tu rada po okončan­ju studi­ja, a prethod­ili su mu slični pro­jek­ti koji su se sprovodili još i u Grčkoj, Make­doniji i Sloveni­ji. Pro­jekat „Trans2Work” omoguća­va sarad­nju između 23 balka­n­s­ka uni­vezite­ta i drugih insti­tu­ci­ja i orga­ni­zaci­ja voljnih da se uključe u obuku budućih mladih stručn­jak­in­ja i stručn­ja­ka tako što će ih tokom nji­hovih studi­ja prim­i­ti na rad­nu prak­su.

Posred­stvom Uni­verzite­ta u Novom Sadu, u orga­ni­zaci­ju …IZ KRUGAVOJDOVINA u julu je na dvome­sečnu prak­su došla buduća soci­jal­na rad­ni­ca Miladin­ka Mija­tović. Miladin­ka je iz Bijeljine i završa­va studi­je na Fakul­te­tu poli­tičk­ih nau­ka ban­jalučkog Uni­verzite­ta. Zah­valju­jući jed­nome­sečnoj prak­si tokom treće godine studi­ja, već je imala pri­like da se u Cen­tru za soci­jal­ni rad u Bijelji­ni opro­ba u radu sa soci­jal­no ugrožen­im gru­pa­ma. Među­tim, boravak u Novom Sadu joj je prva, kako sama kaže, pra­va struč­na, ali i živ­ot­na prak­sa:

Dolaskom na ovu rad­nu prak­su po prvi put sam bila u prili­ci da duže borav­im i radim u nekoj dru­goj državi, uz to sa kolegini­ca­ma koje sam upoz­nala tek svog prvog radnog dana,” odgo­vara Miladin­ka na pitan­je o razloz­i­ma zbog kojih se pri­jav­i­la za učešće u pro­jek­tu „Trans2Work”. „Bila je ovo i pri­li­ka da steknem jed­no novo, po meni važno iskust­vo. Pri­li­ka da upoz­na­jem ljude, da steknem nove pri­jatel­je.”

Iz iskust­va u cen­tru za soci­jal­ni rad Miladin­ka je nauči­la da zaposleni tamo mora­ju da rade sa svi­ma: porodica­ma, decom, žena­ma, siro­mašn­i­ma, stari­ma, bolesni­ma. Fokus je na pri­meni propisa i sprovođen­ju pos­tu­pa­ka kako bi svi koji se cen­tru obrate dobili podršku na koju po zakonu ima­ju pra­vo. Orga­ni­zaci­ju …IZ KRUGAVOJVODINA izabrala je jer joj se dopa­lo što se bavi pružan­jem speci­jal­i­zo­vanih uslu­ga podrške žena­ma s inva­lidite­tom koje bi im inače bile jed­va dos­tup­ne. Miladin­ki je dvome­sečni boravak u Novom Sadu, gde je poseti­la i druge orga­ni­zaci­je koje rade sa mar­gin­al­i­zo­van­im gru­pa­ma, pomo­gao da shvati da bi ubuduće najviše volela da se bavi prav­i­ma oso­ba s inva­lidite­tom:

Prist­up u centri­ma, insti­tu­ci­ja­ma je takav da se osobe s inva­lidite­tom najčešće ubra­ja­ju među bolesne. Samim tim su nekako i nev­idljve, utope se u masu, a lju­di mis­le da im je dovoljno samo da ima­ju poma­gala i lekove. Moja cimer­ka u stu­dentskom domu je devo­j­ka s inva­lidite­tom koja koristi skuter. Dok nju nisam upoz­nala, nisam ni pret­postavl­jala gde sve i na kolike prepreke nailaze, na primer, osobe koje koriste invalid­s­ka koli­ca ili se otežano kreću. Živ­ot sa nji­ma nat­era te da se zamis­liš, da poželiš neš­to da uradiš da se stan­je promi­jeni na bol­je.”

Uz men­torsku podršku kolegini­ca, Miladin­ki se tokom borav­ka na rad­noj prak­si poseb­no dopa­lo to što je imala prist­up bibil­iote­ci orga­ni­zaci­je. Najviše joj ipak znači to što je o počet­ka bila uključe­na u aktivnos­ti u okviru pro­jeka­ta koje sprovo­di …IZ KRUGAVOJVODINA:

Očeki­vala sam da ću doći negde gde se žene oku­pl­ja­ju i druže, kao što je to slučaj u veći­ni udružen­ja. Izne­nadi­la sam se kada sam videla kakvim se nes­vaki­dašn­ji­im temama i aktivnos­ti­ma vaša orga­ni­zaci­ja bavi. Teme pop­ut nasil­ja nad žena­ma s inva­lidite­tom, nji­hove sek­su­al­nos­ti i repro­duk­tivnog zdravl­ja, a i pružan­je indi­vid­u­alne psi­hološke podrške žena­ma su, čini mi se, neuo­biča­jene i retke u radu udružen­ja oso­ba s inva­lidite­tom. Pa onda fokus grupe! O tome smo na fakul­te­tu samo učili, a ovde sam imala pri­like da učestvu­jem u nji­hovoj orga­ni­zaci­ji i da vidim kako izgleda­ju ‘uži­vo’. Celo moje iskust­vo ovde je defin­i­tivno pre­vaz­iš­lo moja očeki­van­ja.

Na pitan­je o tome šta sma­tra najvred­ni­jim tokom radne prakse u orga­ni­zaci­ji …IZ KRUGAVOJVODINA, Miladin­ka ističe poz­i­tivnu, pod­sti­ca­jnu rad­nu atmos­feru i to što se osećala kao deo tima:

Štagod sam želela da pitam, da saz­nam, bilo je tu, na doh­vat ruke. Ne mis­lim samo na knjige, nego i na koleginice. Vodile ste me svu­da sa sobom, ravno­pravno, u druge orga­ni­zaci­je, da vidim kako funkcioniše sis­tem. Nauči­la sam mno­go više nego što sam mis­lila, ne samo o radu sa osoba­ma s inva­lidite­tom. Nauči­la sam kako funkcioniše jed­na orga­ni­zaci­ja. Shvati­la sam da se ja jed­nos­tavno vidim u ovome i da bih, eto, mogla baš ovde da radim, da se bav­im ovim pitan­ji­ma.”

Po sop­stven­im reči­ma, Miladin­ka svo­ju rad­nu prak­su ove nedel­je privo­di kra­ju dodat­no motivisana da što pre završi fakul­tet. Za diplom­s­ki rad izabraće neku od tema koji­ma se bav­i­la tokom ovog leta. Pred njom je još jed­na god­i­na studi­ja i nada se da će uspeti u svo­jim zamis­li­ma: da u roku diplomi­ra i da nađe posao na kom će radi­ti sa osoba­ma s inva­lidite­tom. Sudeći po pro­tekla dva mese­ca sarad­nje sa Miladinkom, koleginice iz orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA uverene su da hoće.

Tekst pripremi­la Anki­ca Dra­gin

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter