Novosti

Priprema za Regionalni forum o primeni Istanbulske konvencije

Off

Evrop­s­ki žen­s­ki lobi (EWL) orga­ni­zo­vao je od 23. do 25. jula 2018. godine u Skopju kon­sul­ta­tivni sas­tanak sa žen­skim orga­ni­zaci­ja­ma civilnog društ­va (OCD) iz šest zemal­ja Zapadnog Balka­na i Turske. Sas­tanak je održan u sklopu pro­jek­ta EWLRegion­al­ni forum za pro­mo­visan­je i praćen­je primene Istan­bulske kon­ven­ci­je u šest zemal­ja Zapadnog Balka­na i Turskoj”, a koji se sprovo­di u okviru pro­gra­ma Agen­ci­je ujed­in­jenih naci­ja za osnaži­van­je žena i rod­nu ravno­pravnost (UN Women) pod nazivom „Zaus­tavi­mo nasil­je nad žena­ma: pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti”.

Među više od 20 orga­ni­zaci­ja iz Alban­i­je, Bosne i Herce­govine, Crne Gore, Hrvatske, Make­donije, Srbi­je, Turske i sa Koso­va na kon­sul­ta­tivnom sas­tanku učestvo­vala je i … IZ KRUGAVOJVODINA.

Na sas­tanku su raz­motreni napredak i iza­zovi sa koji­ma se pomenute zeml­je suočava­ju u sprovođen­ju Kon­ven­ci­je Save­ta Evrope o pre­ven­ci­ji i suzbi­jan­ju nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci (Istan­bulske kon­ven­ci­je) i Kon­ven­ci­je o elim­i­naci­ji svih obli­ka diskrim­i­naci­je žena (CEDAW kon­ven­ci­je), a cilj sas­tan­ka bio je da se for­mulišu pre­poruke za održa­van­je Region­alnog foru­ma u novem­bru 2018. godine. Poseb­na tema Foru­ma biće i unapređen­je meh­a­niza­ma sarad­nje između OCD, državnih organa na čelu sa vladama zemal­ja obuh­vaćenih pro­jek­tom i drugih rel­e­vant­nih aktr­era zain­tereso­vanih za sprovođen­je i praćen­je primene Istam­bulske kon­ven­ci­je.

EWL pre­poz­na­je da u žen­skim OCD pos­to­je odgo­vara­juća struč­na znan­ja i priz­na­je nji­hov dopri­nos bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma, zašti­ti žrta­va, pro­mo­visan­ju pra­va žena i pod­sti­can­ju državnih organa da ispune svo­je među­nar­o­dne obaveze, kao i praćen­ju primene Istam­bulske kon­ven­ci­je i pisan­ju izveš­ta­ja iz senke. Ima­jući u vidu društveno-poli­tičke i kul­tur­ološke sličnos­ti i raz­like zemal­ja učes­ni­ca sas­tan­ka, očeku­je se da će anal­iza stan­ja koja će prethod­i­ti Foru­mu doprineti region­aloj raz­meni iskus­ta­va i uspostavl­jan­ju efikas­nih meh­a­niza­ma pos­tu­pan­ja u sluča­je­vi­ma nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci. Stan­dar­di propisani Istan­bul­skom kon­ven­ci­jom tre­ba da se ogleda­ju ne samo u usva­jan­ju odgo­vara­jućuih propisa, nego i u nji­hovoj dosled­noj pri­meni, između osta­log i putem uspostavl­jan­ja efikasnog sis­tema pružan­ja podrške i zaštite svim žena­ma koje su doživele neki vid rod­no zas­no­vanog ili nasil­ja u porod­i­ci. Zbog toga je, kako je nave­de­no u zaključnom delu sas­tan­ka, od izuzetnog znača­ja da na Region­al­nom foru­mu budu prisut­ni ne samo dono­sio­ci odlu­ka, nego i pred­stavnice žen­skih OCD koje pruža­ju podršku žena­ma iz različi­tih društvenih gru­pa, naroči­to onih višestruko mar­gin­al­i­zo­vanih, među koje spada­ju i žene s inva­lidite­tom.

Tekst pripremi­la: Anki­ca Dra­gin

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter