Novosti

Obeležavanje 18. maja, Dana sećanja na žene žrtve nasilja

Off

Dan sećan­ja na žene žrtve nasil­ja ove godine u Srbi­ji obeležen je po prvi put. Orga­ni­zaci­ja IZ KRUGAVOJVODINA sprov­ela je akci­ju na Trgu slo­bode u Novom Sadu. Istog dana aktivnos­ti povodom Dana sećan­ja na žene žrtve nasil­ja orga­ni­zo­vane su u Užicu, Kruševcu, Tutinu, Leskovcu, Kral­je­vu, Beogradu i drugim mes­ti­ma. Tom pri­likom postavl­je­na je insta­laci­ja koja pri­vat­ni pros­tor doma prikazu­je kao naj­ne­sig­urni­je mesto i mesto ubist­va.

Od počet­ka ove godine u Srbi­ji u porodično-part­ner­skom kon­tek­stu ubi­jeno je naj­man­je 20 žena.

Foto: Maja Tomić

O Danu sećanja na žene žrtve nasilja

Vla­da Repub­like Srbi­je je 2017. godine 18. maj pro­glasi­la Danom sećan­ja na žene žrtve nasil­ja nakon što je, na ini­ci­ja­tivu Mreže „Žene pro­tiv nasil­ja” i uz podršku 32 orga­ni­zaci­je civilnog društ­va, peti­ci­ju pot­pisa­lo više od 8.000 građan­ki i građana Srbi­je tokom akci­je sprove­dene 25 grado­va i opšti­na. Akci­ja zago­varan­ja ide­je da se jedan ovakav dan pro­glasi orga­ni­zo­vana je kako bi se javnost, ali i nadležne insti­tu­ci­je, stal­no pod­sećale na rizik od femi­ci­da i nje­gove posledice, naroči­to nakon što je u peri­o­du od 16. do 18. maja 2015. godine tokom 72 sata u Srbi­ji ubi­jeno sedam žena. Uz članove porod­i­ca i pri­jatel­je žrta­va femi­ci­da, kao i građanke i građane koji su im pružili podršku, peti­ci­ju za proglaša­van­je ovog Dana pot­pisale su i bro­jne ličnos­ti iz društvenog i poli­tičkog živ­ota, uključu­jući i pred­stavnike neza­vnis­nih insti­tu­ci­ja za zašti­tu ljud­skih pra­va. Pot­pis­ni­ci peti­ci­je jedin­stvenog su sta­va da je sećan­je na žene koje više nisu među nama ujed­no i opom­e­na da nepos­tu­pan­je ili pogrešno pos­tu­pan­je nadležnih insti­tu­ci­ja u sluča­je­vi­ma rod­no zas­no­vanog nasil­ja žene plaća­ju svo­jim živ­o­ti­ma.

Nijed­na žena man­je — Pre­gled izveš­ta­ja nastal­ih u okviru pro­jek­ta Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikas­ni­jem utvrđi­van­ju bezbed­nos­nih rizika u cilju spreča­van­ja femi­ci­da

Foto: Csil­la Dávid

 

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter