Novosti

Regionalni sastanak posvećen podršci žrtvama kriminaliteta u Srbiji

Off

IZ KRUGAVOJVODINA jed­na je od orga­ni­zaci­ja čiji su kon­takt-podaci i opis uslu­ga koje pruža žena­ma sa i bez inva­lidite­ta sa iskustvom rod­no zas­no­vanog nasil­ja uvršteni u pub­likaci­ju „Vodič kroz orga­ni­zaci­je za pomoć i podršku žrt­va­ma u Srbi­ji”.

Vodič je u Novom Sadu pred­stavl­jen na region­al­nom sas­tanku posvećenom žrt­va­ma krim­i­nalite­ta u Srbi­ji kao jed­na od tri pub­likaci­je objavl­jene u okviru pro­jek­ta Vik­ti­mološkog društ­va Srbi­je „Podizan­je svesti o prav­i­ma žrta­va u Srbi­ji”. Kao osnovni cilj objavlji­van­ja Vodiča istaknu­ta je žel­ja da se žrt­va­ma bilo koje vrste krim­i­nalite­ta na ter­i­tori­ji Repu­bike Srbi­je, ali i insti­tu­ci­ja­ma i orga­ni­zaci­ja­ma koje sa nji­ma dolaze u kon­takt, omogući što efikas­ni­ji – brži i svr­sishod­ni­ji – prist­up infor­ma­ci­ja­ma o podrš­ci koja im je dos­tup­na u nji­hovom okružen­ju. Oku­pljene stručn­jak­in­je i stručn­jaci iz cen­tara za soci­jal­ni rad, tuži­laš­ta­va i sudo­va, orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va i neza­v­is­nih insti­tu­ci­ja ovom pri­likom su sa pred­stavni­ca­ma izdavača raz­me­nile svo­ja iskust­va u vezi sa komu­nikaci­jom sa žrt­va­ma, a što je oblast koju ovaj Vodič očeku­je da će unapred­i­ti.

Dru­ga pub­likaci­ja je „Vodič za žrtve kroz kriv­ično­pravni sis­tem Srbi­je”, koji sadrži pojed­nos­tavl­je­na objašn­jen­ja poj­mo­va, pos­tu­pa­ka pred nadležn­im organ­i­ma i nji­hovih mogućih isho­da namen­je­na informisan­ju oso­ba koje se odluče da pri­jave kriv­ič­na dela počin­je­na pro­tiv njih. Najveću pažn­ju prisut­nih privuk­lo je treće, onla­jn izdan­je u vidu inter­ak­tivne mape orga­ni­zaci­ja i državnih insti­tu­ci­ja koje pruža­ju podršku žrt­va­ma. Uz mogućnost pre­trage mape po sediš­tu, nazivu i vrsti orga­ni­zaci­je ili insti­tu­ci­je, te usluge koje ona pruža žrt­va­ma, osoba­ma koje je koriste dos­tup­ne su kon­takt-inor­ma­ci­je, ali i detalji o oblasti rada, ciljn­im gru­pa­ma i vrsta­ma podrške više deseti­na orga­ni­zaci­ja i insti­tu­ci­ja.

Pozi­va­jući se na više­godišn­je iskust­vo orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA u radu sa žena­ma sa iskustvom porodičnog i part­ner­skog nasil­ja, kao i na sop­stveno iskust­vo u oblasti pro­mo­visan­ja ljud­skih pra­va, Anki­ca Dra­gin, menadžer­ka za odnose sa javnošću u …IZ KRUGAVOJVODINA, tokom diskusi­je je ukaza­la na poje­dine tehničke aspek­te dos­tup­nos­ti inter­ak­tivne mape i mogućnos­ti njenog pro­mo­visan­ja. Orga­ni­za­torke, učes­nice i učes­ni­ci sku­pa podržali su pred­log da se koris­nici­ma mape na što jed­nos­tavni­ji način omogući da preko nje orga­ni­zaci­ja­ma šalju poruke, pre­poz­na­jući potre­bu da se ova mapa pro­moviše i putem oglasa na društven­im mreža­ma. Na poseb­no odobra­van­je naišao je pred­log da se napravi i poseb­na aplikaci­ja za pametne tele­fone putem kojih bi ova mapa bila još dos­tup­ni­ja, bez potrebe da joj se pris­tu­pa posred­stvom inter­net pre­traži­vača.

Pripremi­la: Anki­ca Dra­gin