Novosti

Priprema izveštaja iz senke o primeni Istanbulske konvencije

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA jed­na je od član­i­ca Mreže SOS Vojvo­d­i­na koja u sarad­nji sa Agen­ci­jom UN za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena (UN WOMEN) i podršku Evropske komisi­je u okviru pro­gra­ma Pri­me­na nor­mi – prom­e­na svesti real­izu­je pro­jekat izrade dva izveš­ta­ja iz senke u oblasti rod­no zas­no­vane diskrim­i­naci­je i nasil­ja za peri­od od 2016. do 2017. godine. Prvi izveš­taj će početkom juna biti upućen komite­tu GREVIO, koji je zadužen za mon­i­tor­ing primene Kon­ven­ci­je Save­ta Evrope o pre­ven­ci­ji i bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci (Istan­bulske kon­ven­ci­je). Dru­gi izveš­taj u okviru pomenu­tog pro­jek­ta odnosiće se na pri­menu Kon­ven­ci­je o eli­m­in­isan­ju svih obli­ka diskrim­i­naci­je žena (CEDAW) u Repub­li­ci Srbi­ji.

Nakon ini­ci­jalnog, kon­sul­ta­tivnog sas­tan­ka u Zren­jan­inu početkom mar­ta, ove nedel­je je u Novom Sadu održan i dru­gi sas­tanak istim povodom. Na sas­tanku u Zren­jan­inu utvrđene su teme o koji­ma će sva­ka od orga­ni­zaci­ja izveš­ta­vati, rokovi, kao i pojedi­nos­ti u vezi sa sprovođen­jem celokupnog proce­sa pisan­ja izveš­ta­ja. Dvod­nevni sas­tanak u Novom Sadu održan je kako bi se raz­motrile pojedi­nos­ti u vezi sa trenut­nim stan­jem i iza­zovi­ma u oblasti pre­ven­ci­je i zaštite od nasil­ja nad žena­ma i nasil­jem u porod­i­ci u Repub­li­ci Srbi­ji, kao i pre­poruka­ma koje bi tre­bao da sadrži izveš­taj upućen komite­tu GREVIO.

Sas­tanku je pris­ustvo­va­lo više od 20 pred­stavni­ca i pred­stavni­ka orga­ni­zaci­ja, kao i neza­v­is­nih stručn­jak­in­ja, koje zajed­nič­ki učestvu­ju u pisan­ju ovih izveš­ta­ja. Uz orga­ni­zaci­ju …IZ KRUGAVOJVODINA, koju je ovom pri­likom pred­stavl­jala Anki­ca Dra­gin, sas­tanku su pris­ustvo­vale i pred­stavnice i pred­stavni­ci još četiri orga­ni­zaci­je koje čine mrežu SOS Vojvo­d­i­na — Zren­janin­skog eduka­tivnog cen­tra, Udružen­ja Roma iz Novog Beče­ja, kikind­skog Cen­tra za podrušku žena­ma i som­borske Ženske alter­na­tive. Od novosad­skih orga­ni­zaci­ja sas­tanku su pris­ustvo­vale Akademi­ja žen­skog lid­er­st­va i SOS žen­s­ki cen­tar. Uz niš­ki Osvit i kral­je­vačku Fenomenu, svoj dopri­nos sas­tanku dale su i beogradske orga­ni­zaci­je Ati­na, Cen­tar za istraži­van­je javnih poli­ti­ka i Beograd­s­ki fond za poli­tičku izuzetnost.

Pripremi­la: Anki­ca Dra­gin