Novosti

Pripreme za evaluaciju Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016–2018.

Off

Agen­ci­ja UN za rod­nu ravno­pravnost i osnaži­van­je žena (UN Women) juče je i zvanično započela sa priprema­ma za eval­u­aci­ju Nacionalnog akcionog plana za rod­nu ravno­pravnost 2016–2018 (NAP). Na sas­tanku u beograd­skom sediš­tu Ujed­in­jenih naci­ja, koji je ovim povodom oku­pio kon­takt osobe za rod­nu ravno­pravnost u rel­e­vant­nim min­istarstvi­ma i državn­im insti­tu­ci­ja­ma, kao i druge ključne aktere u pro­ce­su sprovođen­ja NAP-a, orga­ni­zaci­ju …IZ KRUGAVOJVODINA pred­stavl­jala je Anki­ca Dra­gin.

Sas­tanak je vodi­la Izabel Suarez Gar­si­ja, speci­jal­is­tik­in­ja za eval­u­aci­je pri region­al­noj kance­lar­i­ji UN Women u Istam­bu­lu, a pris­ustvo­va­lo mu je više od 20 pred­stavni­ca i pred­stavni­ka min­istarsta­va, neza­v­is­nih insti­tu­ci­ja za zašti­tu ljud­skih pra­va, orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va koje se bave žen­skim ljud­skim prav­i­ma, kao i Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost i Kance­lar­i­ja za ljud­s­ka i man­jin­s­ka pra­va Vlade Repub­like Srbi­je.

Cilj sas­tan­ka bilo je raz­ma­tran­je ključnih kora­ka pred­sto­jeće eval­u­aci­je NAP-a, uključu­jući i utvrđi­van­je najrel­e­vant­ni­jih izvo­ra infor­ma­ci­ja, opsega, odnos­no obi­ma cel­og proce­sa, vre­men­skog okvi­ra, kao i even­tu­al­nih iza­zo­va tokom nje­gov­og sprovođen­ja. Učes­nice i učes­ni­ci sas­tan­ka dali su povrat­nu infor­ma­ci­ju u vezi sa pitan­ji­ma na koje bi eval­u­aci­ja tre­ba­lo da odgov­ori kako bi njene pre­poruke za izradu sledećeg NAP-a i Strate­gi­je za rod­nu ravno­pravnost bile rel­e­vantne i pri­men­jive.

Kao ključni iza­zovi u vezi sa priku­pl­jan­jem podata­ka i nji­hovim tumačen­jem u kon­tek­stu svr­sishod­nos­ti, delotvornos­ti, efikas­nos­ti i održivosti mera pred­viđenih NAP-om pre­poz­nati su nedostatak rel­e­vant­nih doku­me­na­ta, odnos­no izveš­ta­ja u insti­tu­ci­ja­ma kao posled­i­ca nji­hovog nepre­poz­na­van­ja znača­ja rodne ravno­pravnos­ti. Samim tim, načela rodne ravno­pravnos­ti pri­men­ju­ju se selek­tivno, spo­radično, ili se uopšte ne odražava­ju u nji­hovom radu. Po mišl­jen­ju učes­ni­ca i učes­ni­ka, izves­nih poma­ka u pri­meni važećeg NAP-a bilo je u odno­su na prethod­ni peri­od, a kao primer izne­ta je zakon­s­ka obaveza rod­no osetljivog plani­ran­ja budže­ta u insti­tu­ci­ja­ma na svim nivoima koja je na snazi od 2016. godine.


Na sas­tanku je primećeno i to da svest insti­tu­ci­ja o koristi i mogućnos­ti­ma unapređen­ja stan­ja u oblasti rodne ravno­pravnos­ti koje ovakvi pos­tup­ci eval­u­aci­je donose nije na zado­vol­java­jućem nivou. Iskust­vo insti­tu­ci­ja takođe ukazu­je na to da je poje­din­im oblas­ti­ma na koje se NAP odnosi posvećeno više pažn­je nego drugi­ma, dok se sprovođen­je pred­viđenih aktivnos­ti u najvećoj meri finan­sira putem pro­jeka­ta, odnos­no donaci­ja. Uz for­mulisan­je dodat­nih pitan­ja na koja bi eval­u­aci­ja tre­ba­lo da odgov­ori sa stanoviš­ta podele nadležnos­ti u odno­su na NAP-om pred­viđene aktivnos­ti, kao i rezul­tate i efek­te nji­hovog sprovođen­ja, učes­nice i učes­ni­ci sas­tan­ka složili su se u mišl­jen­ju da je iznos budžet­skih sred­sta­va nes­razmer­an ne samo znača­ju pitan­ja rodne ravno­pravnos­ti u našem društvu, nego i pažn­ji koju ova tema pobuđu­je – ali i zaslužu­je — u javnos­ti.

Pripremi­la: Anki­ca Dra­gin