Novosti

Iskustva organizacija žena sa invaliditetom o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS službe orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Zelić je 23. i 24. mar­ta 2018. godine učestvo­vala na dvod­nevnom sem­i­naru Pri­me­na Zakona o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci: efek­ti i iza­zovi, koji je orga­ni­zo­vao Autonom­ni žen­s­ki cen­tar uz podršku Kvin­na till Kvin­na. Na sem­i­naru su učestvo­vale pred­stavnice orga­ni­zaci­ja Mreže žene pro­tiv nasil­ja iz cele Srbi­je.

Tema sem­i­nara je bila raz­ma­tran­je primene Zakona o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci, čija pri­me­na je počela 1. juna prošle godine. Prvog dana sem­i­nara o temi su gov­o­rile pred­stavnice Autonomnog žen­skog cen­tra. Tan­ja Ign­ja­tović je pred­stavi­la pre­gled primene Zakona o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci na ter­i­tori­ji cele države i istak­la poz­i­tivne aspek­te, ali i iza­zove u pri­meni. Van­ja Macanović je gov­o­rila o speci­fičn­im pokaza­telji­ma primene Zakona i podaci­ma koji se odnose na Novi Sad, Niš, Kruše­vac i Beograd, dok je Mir­jana Mitić prenela iskust­va Autonomnog žen­skog cen­tra sa učešća na sas­tanci­ma Grupe za koor­di­naci­ju i sarad­nju. Poseb­na pažn­ja se posveti­la učešću žrta­va na sas­tanci­ma Grupe za koor­di­naci­ju i izrađen­im planovi­ma zaštite i podrške žrtvi. Pre­ma podaci­ma iz Četvr­tog neza­v­isnog izveš­ta­ja o pri­meni Zakona o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci, koji priprema Autonom­ni žen­s­ki cen­tar, može se zaključi­ti da je samo u 13 Osnovnih javnih tuži­laš­ta­va u Srbi­ji žrt­va učestvo­vala u izra­di svog indi­vid­u­alnog plana mera zaštite i podrške. Primera radi, u Novom Sadu nijedan žrt­va nije učestvo­vala na sas­tanci­ma Grupe za koor­di­naci­ju i sarad­nju. U nas­tavku rada učes­nice sem­i­nara su izrađi­vale dopise za prist­up infor­ma­ci­ja­ma od javnog znača­ja koji se upuću­ju nadležn­im insti­tu­ci­ja­ma na lokalnom nivou.

Dru­gog dana sem­i­nara pred­stavnice orga­ni­zaci­ja koje rade sa višestruko mar­gin­al­i­zo­van­im žena­ma iznele su podatke o pri­meni Zakona o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci, kao i speci­fične iza­zove i teškoće sa koji­ma se suočava­ju u radu. Suzana Sal­i­je­vić iz orga­ni­zaci­je Osvit gov­o­rila je o prob­lemi­ma sa koji­ma se suočava­ju Romk­in­je koje preživl­java­ju neki vid nasil­ja. Ivana Zelić iz Orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA i Snežana Mađerčić iz Orga­ni­zaci­je IZ KRUGABEOGRAD gov­o­rile su o prob­lemi­ma sa koji­ma se suočava­ju žene sa inva­lidite­tom i iza­zovi­ma u pri­meni Zakona o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci. Kosana Bek­er, ispred Ini­ci­ja­tive za pra­va oso­ba sa men­tal­nim inva­lidite­tom (MDRI), gov­o­rila o poteškoća­ma koje ima­ju žene sa intelek­tu­al­nim inva­lidite­tom u rezi­den­ci­jal­nim ustanova­ma. San­ja Kandić iz orga­ni­zaci­je Ati­na je gov­o­rila o žena­ma migrantkinjama/azilantkinjama koje su u situaci­ji nasil­ja.

U svom izla­gan­ju Ivana Zelić je istak­la da se žene sa inva­lidite­tom suočava­ju sa mno­go­b­ro­jn­im prob­lemi­ma i da je prob­lem pris­tu­pačnos­ti uslu­ga i nadležnih insti­tu­ci­ja i dal­je prisu­tan. Navela je da orga­ni­zaci­ja sprovo­di istraži­van­je u 7 grado­va u Vojvo­di­ni (Novi Sad, Srem­s­ka Mitro­vi­ca, Vršac, Som­bor, Sub­ot­i­ca, Kikin­da i Zren­janin) u kojem insti­tu­ci­je (cen­tri za soci­jal­ni rad, poli­ci­jske uprave, zdravstvene službe i pravo­sud­ni organi) odgo­vara­ju na pitan­ja o pris­tu­pačnos­ti uslu­ga žena­ma sa inva­lidite­teom u situaci­ji nasil­ja. Istraži­van­je se sprovo­di u okviru pro­jek­ta Podrš­ka orga­ni­zaci­ja­ma civilnog društ­va u pružan­ju uslu­ga žena­ma i devo­jči­ca­ma koje su preživele nasil­je, poseb­no žena­ma iz mar­gin­al­i­zo­vanih gru­pa, kao što su žene sa inva­lidite­tom i žena­ma žrt­va­ma silo­van­ja i sek­su­alnog nasil­ja, koji se real­izu­je u sarad­nji sa UN WOMEN i uz podršku Evropske komisi­je. U okviru istog pro­jek­ta žene sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta su učestvo­vale u istraži­van­ju i iznosile svo­ja iskust­va o preživl­jenom nasilju i pos­tu­pan­ju različi­tih insti­tu­ci­ja po nji­hovoj pri­javi.

Pre­ma prvim pre­lim­i­narn­im podaci­ma, u najvećem bro­ju sluča­je­va žene s inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni su pod­nosile / trpele nasil­je (55,4%), dok je nasil­je pri­jav­i­lo samo njih 15, 4%.

Od ukupnog bro­ja ispi­tan­i­ca 20% navo­di da nije dobi­lo nikakvu infor­ma­ci­ju o pos­tup­ku koji je pokrenut zbog pri­jave, 15% da je poli­ci­ja dala samo usmeno upo­zoren­je nasil­niku, 10 % je dobi­lo mere zaštite od nasil­ja u porod­i­ci i samo 5% se razvelo, odnos­no, dobi­lo pover­a­van­je dece. Ispi­tan­ice su još navele da su dobile dodatne infor­ma­ci­je, pravnu i psi­hološku podršku.

Najveći broj ispi­tan­i­ca (41,2%) navo­di da nije bilo pri­jave, a sve­ga 14,7% je zado­voljno pos­tu­pan­jem po pri­javi. Ispi­tan­ice navode da su zado­voljne jer su dobile povrat­nu infor­ma­ci­ju, najčešće u SOS žen­skom cen­tru i Orga­ni­zaci­ji IZ KRUGAVOJVODINA. Nisu zado­voljne pos­tu­pan­jem poli­ci­je, soci­jal­nih rad­ni­ka i pos­tu­pan­jem škole.

Orga­ni­zaci­ja IZ KRUGAVOJVODINA uoči­la je sledeće prob­leme kada žene sa inva­liditete­tom pri­javlju­ju nasil­je: pre­dra­sude; nepoz­na­van­ja pra­va; nedostatak podrške; osećaj stra­ha, kriv­ice i sramote; nepre­poz­na­van­je nasil­ja; pos­ma­tran­je inva­lidite­ta kao uzro­ka nasil­ja; retko pri­javlji­van­je nasil­ja; nepris­tu­pačnost instiu­tu­ci­ja; fiz­ič­ka zav­is­nost od nasil­ni­ka; žena­ma se ne veru­je i, što je naj­važni­je, infor­ma­ci­je o sis­temi­ma podrške do njih dolaze veo­ma teško.

Pored počet­nih poz­i­tivnih pokaza­tel­ja u pri­meni novog Zakona pos­to­ji niz prob­le­ma u prak­si, poseb­no za žene iz mar­gin­al­i­zo­vanih društvenih gru­pa. Sve učes­nice sem­i­nara složile su se da je neophod­no kon­tinuira­no informisan­je žena, kao i dosled­na pri­me­na Zakona, kako bi on bio jed­nako znača­jan za žene iz svih društvenih gru­pa.

Pripremi­la: Ivana Zelić

 


Tekst je objavl­jen uz finan­si­jsku podršku Evropske uni­je. Stavovi u ovom tek­stu su isključi­va odgov­ornost pro­gra­ma Zaus­tavl­jan­je nasil­ja nad žena­ma na Zapad­nom Balka­nu i u Turskoj: pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti i ne pred­stavl­ja­ju stavove Evropske uni­je.