Novosti

Konsultativni sastanak o pripremi prvog nacionalnog izveštaja Srbije o primeni Istambulske konvencije

Off

Nasil­je nad žena­ma — dostignuća i iza­zovi u pri­meni Istam­bulske kon­ven­ci­je” naziv je jučer­ašn­jeg kon­sul­ta­tivnog sas­tan­ka o pisan­ju prvog nacionalnog izveš­ta­ja Repub­like Srbi­je o pri­meni pomenute kon­ven­ci­je na kom je učestvo­vala i sarad­ni­ca …IZ KRUGAVOJVODINA. Sas­tanku je pris­ustvo­va­lo više od 50 pred­stavni­ca i pred­stavni­ka domaćih i među­nar­o­d­nih, insti­tu­cional­nih i civil­nih akter­ki i aktera u oblasti pre­ven­ci­je rod­no zas­no­vanog nasil­ja i nasil­ja u porod­i­ci. Među nji­ma su, između ostal­ih, bili i pred­stavni­ci i pred­stavnice repub­ličk­ih min­istarsta­va, Kance­lar­i­je za ljud­s­ka i man­jin­s­ka pra­va, Zaštit­ni­ka građana Repub­like Srbi­je, pokra­jin­skih sekre­tar­i­ja­ta i Pokra­jin­skog zaštit­ni­ka građana — ombuds­mana AP Vojvo­dine, agen­ci­ja Ujed­in­jenih naci­ja u Repub­li­ci Srbi­ji, kao i orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va, uključu­jući i poje­dine član­ice Mreže SOS Vojvo­d­i­na.

Nakon poz­dravne reči Jelene Tadžić, pred­stavnice Pro­gra­ma Ujed­in­jenih naci­ja za razvoj (UNDP) u Repub­li­ci Srbi­ji, Ljil­jana Lončar iz Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost Vlade Repub­like Srbi­je pred­stavi­la je obaveze države u pri­meni Kon­ven­ci­je Save­ta Evrope o spreča­van­ju i bor­bi pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci (Istam­bulske kon­ven­ci­je). O pro­ce­su pripreme prvog nacionalnog izveš­ta­ja Repub­like Srbi­je o pri­meni Istam­bulske kon­ven­ci­je gov­o­rila je dr Neve­na Petrušić, pro­fe­sor­ka Uni­verzite­ta u Nišu, aktivistk­in­ja i svo­jevre­meno prva pov­ereni­ca za zašti­tu ravno­pravnos­ti Repub­like Srbi­je. Budući da se piše po prvi put, te da će se odnosi­ti na 2014. i 2015. god­inu, ovaj izveš­taj biće svo­jevrsni pre­sek stan­ja sačin­jen na osnovu raspoloživih podata­ka, koji su u svom sadašn­jem obliku, pre­ma oceni dr Petrušić, u znača­jnoj meri nekom­pat­i­bil­ni sa upit­nikom na koji tokom izveš­ta­van­ja nadležni državni organi tre­ba da odgov­ore. Sa druge strane, ovaj pro­ces ocen­jen je i kao izuzetna pri­li­ka da Repub­li­ka Srbi­ja stvori uslove za dodat­no unapređen­je aktivnos­ti nadležnih državnih organa, prven­stveno u oblasti vođen­ja odgo­vara­juće evi­den­ci­je i priku­pl­jan­ja podata­ka. O sve­mu ovome svoj sud će putem izveš­ta­ja upućenog Komite­tu GREVIO dati ne samo drža­va, nego i orga­ni­zaci­je civilnog društ­va u svo­jim izveš­ta­ji­ma iz senke.
Učes­nice i učes­ni­ci sas­tan­ka složili su se u oceni da će pro­ces pisan­ja ovog izveš­ta­ja biti veli­ki iza­zov prven­stveno zbog izuzetno kratk­ih roko­va u koji­ma tre­ba da bude pre­dat. Uz kon­stat­aci­ju da će poz­i­tivni pomaci koji su tokom 2016. i 2017. godine prois­tek­li iz rat­i­fikaci­je Istam­bulske kon­ven­ci­je, pop­ut usva­jan­ja Zakona o spreča­van­ju nasil­ja u porod­i­ci i počet­ka nje­gove primene, biti uvršteni tek u dru­gi nacional­ni izveš­taj o pri­meni ove Kon­ven­ci­je, prisut­ni su poz­vani na sarad­nju tokom pred­sto­jećeg proce­sa pisan­ja izveš­ta­ja, prven­stveno putem razmene rel­e­vant­nih podata­ka koji­ma raspo­lažu.

Sas­tanak „Nasil­je nad žena­ma — dostignuća i iza­zovi u pri­meni Istam­bulske kon­ven­ci­je” održan je u Beogradu u orga­ni­zaci­ji Koor­di­na­cionog tela za rod­nu ravno­pravnost Vlade Repub­like Srbi­je i Mis­i­je Ujed­in­jenih naci­ja u Srbi­ji kao part­nera na pro­jek­tu „Inte­grisani odgov­or na nasil­je nad žena­ma i devo­jči­ca­ma u Srbi­ji”, zajed­no sa Ambasadom Kral­jevine Švedske koja posred­stvom Švedske agen­ci­je za među­nar­o­d­nu razvo­jnu sarad­nju finan­sira ovaj pro­jekat.

Tekst pripremi­la: Anki­ca Dra­gin