Novosti

Okrugli sto o pravima osoba sa invaliditetom

Off

Pred­stavnice orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA pris­ustvo­vale su danas u Skupš­ti­ni Gra­da Novog Sada okruglom stolu o prav­i­ma oso­ba sa inva­lidite­tom. Događaj naslovl­jen Od paci­jen­ta ka građan­inu održan je u orga­ni­zaci­ji Pokra­jin­skog zaštit­ni­ka građana — ombuds­mana i oku­pio je više od 50 pred­stavni­ca i pred­stavni­ka novosad­skih i vojvođan­skih orga­ni­zaci­ja oso­ba sa inva­lidite­tom, pred­stavni­ka nadležnih grad­skih i pokra­jin­skih organa uprave i službi koje pruža­ju usluge ovim osoba­ma, kao i lokalnih zaštit­ni­ka građana.

Pris­tune je u ime orga­ni­za­to­ra poz­dravio dr Zoran Pavlović, pokra­jin­s­ki zaštit­nik građana — ombuds­man, koji je cilj sku­pa odredio kao nas­to­jan­je da se promeni društve­na par­a­dig­ma pre­ma kojoj se osobe sa inva­lidite­tom pos­ma­tra­ju prven­stveno kroz med­i­cin­sku priz­mu inva­lidite­ta, a ne sa stanoviš­ta ljud­skih pra­va i mogućnos­ti nji­hovog ost­vari­van­ja i zaštite. Zaključu­jući da javni pros­tor osoba­ma sa inva­lidite­tom pri­pa­da jed­nako kao i drugi­ma, ombuds­man Pavlović zaključio je da invalid­nost niko­ga ne tre­ba da osuđu­je na niži kvalitet živ­ota.

Dr Dam­jan Tatić, član Komite­ta UN za pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom i ekspert Save­ta Evrope, UNDP-a, UNICEF-a i Među­nar­o­dne oga­ni­zaci­je rada (ILO),  pod­se­tio je potom da su osobe sa inva­lidite­tom još uvek diskri­m­in­isana društve­na gru­pa, uprkos tome što su ljud­s­ka pra­va uni­verzal­na i nedelji­va.  Za razumevan­je pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom, kao i pra­va većine drugih ran­jivih društvenih gru­pa, važno je razumeti da se ona štite na glob­al­nom planu, propisu­jući stan­darde koji­ma se teži, ali da se real­izu­ju lokalno, gde nas­ta­ju prob­le­mi u nji­hovom ost­vari­van­ju. Po njenom usva­jan­ju, Kon­ven­ci­ja o prav­i­ma oso­ba sa inva­lidite­tom bila je jed­na od onih koju su u najkraćem roku rat­i­fiko­vale goto­vo sve član­ice UN. Među­tim, pri­me­na njenih odred­bi u prak­si je iza­zov čak i za razvi­jene zeml­je. Meh­a­niz­mi za praćen­je njene primene su različi­ti. Opšti komen­tari koje usva­ja nadležni Komitet UN su jedan od pomenu­tih meh­a­niza­ma, a među do sada napisan­i­ma nalaze se i Komen­tari o žena­ma i devo­jka­ma sa inva­lidite­tom i o nediskrim­i­naci­ji. Trenut­no se piše Komen­tar koji se odnosi na orga­ni­zaci­je oso­ba sa inva­lidite­tom i neza­v­is­nim telima koja štite nji­ho­va pra­va, dok će u budućnos­ti pri­or­iteti biti zašti­ta žena sa inva­lidite­tom od nasil­ja, pitan­je tzv. građanske smr­ti, odnos­no liša­van­ja poslovne sposob­nos­ti, kao i dein­sti­tu­cional­izaci­ja uslu­ga za osobe sa inva­lidite­tom i servisi podrške za njih. Osvrćući se na opasku dr Pavlovića da se u Srbi­ji ne zna tačan broj oso­ba sa inva­lidite­tom, dr Tatić je potvr­dio da situaci­ja po tom pitan­ju nije bol­ja ni u drugim zeml­ja­ma. Pro­cen­ju­je se da na svet­skom nivou osobe sa inva­lidite­tom čine oko 10 pos­to opšte pop­u­lacije, a kri­ter­i­jum za utvrđi­van­je toga ko spa­da u ovu grupu građan­ki i građana tre­ba­lo bi da bude to sa kojim bar­i­jera­ma se osobe sa inva­lidite­tom sus­reću u ost­var­van­ju svo­jih pra­va, a ne nji­ho­va dijag­noza kojom se određu­je vrs­ta i ste­pen inva­lidite­ta.

O mogućnos­ti­ma i meh­a­nizmi­ma ost­vari­van­ja pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom u AP Vojvo­di­ni i Gradu Novom Sadu, kao i o dos­tup­n­im servisi­ma gov­o­rile su dr Mil­ka Budakov, zameni­ca pokra­jin­skog sekre­tara za soci­jal­nu poli­tiku, demografi­ju i ravno­pravnost polo­va, Vera Grkavac, načel­ni­ca Uprave za soci­jal­nu u dečju zašti­tu Gra­da Novog Sada i Slav­i­ca Marković iz ŠOSO Milan Petro­vić u Novom Sadu. Iskust­va orga­ni­zaci­ja koje se bave ost­vari­van­jem, zaštit­om i unapređen­jem pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom pred­stavili su Josip Vlček, predsed­nik Koor­di­na­cionog odb­o­ra orga­ni­zaci­ja oso­ba sa inva­lidite­tom Gra­da Novog Sada i Juli­jana Čatalinec iz som­borskog Cen­tra za samostal­ni živ­ot oso­ba sa inva­lidite­tom. Zalažući se za dein­sti­tu­cional­izaci­ju uslu­ga za osobe sa inva­lidite­tom i sen­z­i­bi­lizaci­ju javnos­ti u vezi sa poten­ci­jal­i­ma oso­ba sa inva­lidite­tom da svo­jim ličn­im kvalite­ti­ma, jed­nako kao i druge građanke i građani, dopri­nose svo­joj zajed­ni­ci i društvu, Čatalinec je sa prisut­nim podelila svo­je iskust­vo žene sa inva­lidite­tom koja živi u jed­noj rel­a­tivno mal­oj lokalnoj sre­di­ni. Kat­e­gorično odbacu­jući tezu da živ­ot oso­ba sa inva­lidite­tom uz per­son­al­nu asis­ten­ci­ju društ­vo koš­ta više od smeš­ta­ja ovih oso­ba u insti­tu­ci­je, Čatalinec je ukaza­la i na to da se svest javnos­ti u vezi sa invalid­nošću mora men­jati i pravil­nom upotre­bom savremene, nediskri­m­inišuće ter­mi­nologi­je u ovoj oblasti.

Nakon što je Mar­i­ja Parn­jic­ki iz Eku­menske human­i­tarne orga­ni­zaci­je iz Novog Sada kao primer dobre prakse pred­stavi­la pro­jekat ove orga­ni­zaci­je koji četiri kro­jačice sa inva­lidite­tom podrža­va na nji­hovom putu otvaran­ja sop­stvene firme kojom bi sebi obezbe­dile stal­ni izvor pri­ho­da, skup je završen diskusi­jom u kojoj je pre­ovla­dava­lo iznošen­je prob­le­ma sa koji­ma se osobe sa inva­lidite­tom i nji­ho­va udružen­ja sus­reću.

Pripremi­la: Anki­ca Dra­gin