Novosti

Konsultacije u vezi sa finansiranjem udruženja osoba sa invaliditetom

Off

Svjet­lana Tim­o­tić, izvrš­na direk­tor­ka orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, pris­ustvo­vala je danas XXIV sed­ni­ci Save­ta za osobe sa poseb­n­im potre­ba­ma Skupš­tine Gra­da Novog Sada.
Pozivu na sas­tanak odaz­va­lo se blizu dvade­set pred­stavni­ca i pred­stavni­ka udružen­ja oso­ba sa inva­lidite­tom, koji­ma je Son­ja Radaković, predsed­ni­ca Save­ta, pre­doči­la uslove Javnog konkur­sa za dodelu sred­sta­va iz budže­ta Gra­da Novog Sada za finan­sir­an­je udružen­ja oso­ba sa inva­lidite­tom u oblasti soci­jalne zaštite koji su od intere­sa za Grad Novi Sad za 2018. god­inu.
Prisut­ni­ma je ovom pri­likom saopšteno da će Grad Novi Sad tokom 2018. godine za finan­sir­an­je udružen­ja oso­ba sa inva­lidite­tom u oblasti soci­jalne zaštite izd­vo­ji­ti ukup­no 25 mil­iona dinara, što je iznos koji nije uman­jen u odno­su na izd­va­jan­ja Gra­da za istu namenu u 2017. godi­ni. Pred­stavnice i pred­stavni­ci pomenu­tih udružen­ja poz­vani su da do 5. mar­ta, do kada tra­je konkurs, pod­ne­su svo­je pri­jave. Prisut­ni­ma je na sas­tanku pre­dočeno i to da će odlu­ka nadležne komisi­je biti objavl­je­na do kra­ja mar­ta 2018. godine, kada će usledi­ti i ispla­ta odobrenih sred­sta­va udružen­ji­ma.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter