Novosti

Unapređenje podrške za žene s invaliditetom i žene koje su preživele silovanje

Off

Orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma s inva­lidite­tom IZ KRUGAVOJVODINA u sarad­nji sa Agen­ci­jom Ujed­in­jenih naci­ja za osnaži­van­je žena i rod­nu ravno­pravnost  UN Women  uz finan­si­jsku podršku Evropske komisi­je započin­je pro­jekat namen­jen unapređen­ju sis­tema podrške za žene s inva­lidite­tom sa iskustvom nasil­ja.

Cilj pro­jek­ta je da insti­tu­ci­je i dru­gi pružao­ci opštih i speci­jal­i­zo­vanih uslu­ga podrške žena­ma žrt­va­ma svih obli­ka nasil­ja ima­ju kapacitet da pri­men­ju­ju stan­darde obuh­vaćene Kon­ven­ci­jom o elim­i­naci­ji svih obli­ka diskrim­i­naci­je žena (CEDAW) i Istan­bul­skom kon­ven­ci­jom u pos­tu­pan­ju pre­ma žena­ma sa inva­lidite­tom koje su doživele bilo koji vid nasil­ja, a naroči­to sek­su­al­no nasil­je.

U Srbi­ji i Vojvo­di­ni, osim delim­ične sta­tis­tike, ne pos­to­ji sis­tem­atič­na anal­iza nasil­ja u porod­i­ci i part­ner­skog nasil­ja sa kojim se suočava­ju žene s inva­lidite­tom.  Ovaj pro­jekat prikupiće podatke o bro­ju žena sa inva­lidite­tom koje doživl­java­ju rod­no zas­no­vano nasil­je, kao i nji­ho­va iskust­va sa služba­ma podrške u oblasti zdravst­va, soci­jalne zaštite i bezbed­nos­ti. Istraži­van­je će biti sprove­de­no u sarad­nji sa orga­ni­zaci­ja­ma oso­ba s inva­lidite­tom i žen­skim orga­ni­zaci­ja­ma koje pruža­ju podršku žena­ma u situaci­ja­ma nasil­ja, u opšti­na­ma gde pos­to­je Cen­tri za žrtve sek­su­alnog nasil­ja: Novi Sad, Sub­ot­i­ca, Srem­s­ka Mitro­vi­ca, Vršac, Zren­janin, Kikin­da i Som­bor.

Istraži­van­je će pokaza­ti koliko su usluge zdravst­va, soci­jalne zaštite, poli­ci­je i pravo­suđa dos­tup­ne žena­ma s inva­lidite­tom i ukaza­ti na vodeće prepreke s koji­ma se žene s inva­lidite­tom suočava­ju pri­likom pris­tu­pa usluga­ma zaštite.  Ujed­no će se nadležn­im min­istarstvi­ma i pokra­jin­skim sekre­tar­i­ja­ti­ma dostavi­ti pre­poruke dobre prakse za izmenu pos­to­jećih pro­ce­du­ra i stavo­va, kao bi se unapre­dio pravni i strateš­ki okvir. Za dalju sarad­nju na men­torskoj osnovi biće odabra­no pet opšti­na,  sa cil­jem da se primene najbol­je prakse u pružan­ju speci­jal­i­zo­vanih uslu­ga namen­jenih žena­ma s inva­lidite­tom.  Pro­jekat će rezul­ti­rati i pub­likaci­jom koja objed­in­ju­je anal­izu situaci­je, pre­gled rezul­ta­ta i pre­poru­ka, dobrih prak­si i zaključa­ka.

Tekst je objavl­jen uz finan­si­jsku podršku Evropske uni­je. Stavovi u ovom tek­stu su isključi­va odgov­ornost pro­gra­ma Zaus­tavl­jan­je nasil­ja nad žena­ma na Zapad­nom Balka­nu i u Turskoj: pri­me­na nor­mi, prom­e­na svesti i ne pred­stavl­ja­ju stavove Evropske uni­je.