Novosti

Prepoznaj nasilje – akcija u studentskom kampusu

Off

Orga­ni­zaci­jeIZ KRUGAVOJVODINA i SOS ŽENSKI CENTAR u okviru Kam­pan­je 16 dana aktiviz­ma pro­tiv nasil­ja nad žena­ma  su u sre­du 6. decem­bra 2017. godine od 13.00 do 15.00 sati real­i­zo­vale uličnu akci­ju u stu­dentskom kam­pusu Uni­verzite­ta u Novom Sadu sa cil­jem da u stu­dentskoj pop­u­laciji unaprede pre­poz­na­van­je nasil­ja u part­ner­skim veza­ma i informisanost  o orga­ni­zaci­ja­ma koje u Novom Sadu pruža­ju podršku žena­ma u situaci­ji nasil­ja.

Tokom akci­je aktivistk­in­je orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA i SOS ŽENSKI CENTAR su stu­den­ti­ma i stu­den­tk­in­ja­ma delile infor­ma­tivni mater­i­jal i postavili im neko­liko pitan­ja  o rod­no zas­no­vanom nasilju.

Infor­ma­tivni mater­i­jal je sadržao osnovne infor­ma­ci­je o usluga­ma za žene sa isk­tustvom rod­no zas­no­vanog nasil­ja koje ove dve orga­ni­zaci­je purža­ju , svesku u kojoj su štam­pane ilus­tracije situaci­ja koje u part­ner­skoj vezi pred­stavl­ja­ju znake upo­zoren­ja i olovke i priveske sa odš­tam­pan­im bro­jem SOS tele­fona.

Stu­den­tk­in­je i stu­den­ti su dobro pri­h­vatili akci­ju. Ukup­no je 101 oso­ba odgov­o­rila na pitan­ja u upit­niku i dobi­la info-paket. Stu­den­tk­in­je u većem pro­cen­tu (78,48) nego stu­den­ti (47,37) zna­ju da su u part­ner­skim veza­ma muškar­ci najčešći počin­io­ci nasil­ja, ali i stu­den­tk­in­je i stu­den­ti u visokom pro­cen­tu  (62,03 i 63,16) veru­ju u pre­dra­sudu da je zloupotre­ba dro­ga i alko­ho­la najčešći uzrok nasil­ja. Neš­to man­je od polovine ispi­tanih (43%) je čulo za orga­ni­zaci­ju SOS ŽENSKI CENTAR, dok je za orga­ni­zaci­ju …IZ KRUGAVOJVODINA čulo samo 13% ispi­tanih. Rezul­tati sug­er­išu da je potreb­no radi­ti na podizan­ju svesti stu­dentske pop­u­lacije o rod­no zas­no­vanom nasilju i informisati ih o pružaoci­ma uslu­ga.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter