Novosti

Ivana Zelić održala predavanje na Odseku za medijske studije

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS službe Orga­ni­zaci­jeIZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Zelić je 30. novem­bra 2017.  održala je pre­da­van­je stu­den­ti­ma i stu­den­tik­in­ja­ma treće godine Odse­ka za medi­jske studi­je Filo­zof­skog fakul­te­ta Uni­verzite­ta u Novom Sadu na temu Medi­jsko izveš­ta­van­je o nasilju pre­ma žena­ma.

U uvod­nom delu pre­da­van­ja, upoz­nala je stu­dente i stu­den­tk­in­je su poj­mom i vrsta­ma nasil­ja i najčešćim pre­dra­su­dama koje se odnose na nasil­je u porod­i­ci i part­ner­skim odnosi­ma. Poseb­na pažn­ja je bila usmer­e­na na stavove o nasilju koji su formi­rani pod uti­ca­jem medi­ja.

Medi­jsko izveš­ta­van­je u sluča­je­vi­ma nasil­ja je u velikoj meri sen­za­cional­is­tičko, gde se na žrtvu neretko pre­bacu­je krivica,etiketira se kao promiskuitet­na, navo­di njeno prethod­no bračno stan­je, zan­i­man­je i sl. dok se nasil­nik pred­stavl­ja kao neko ko je dobar, vredan i ugledan i nije jas­no šta ga je navelo na nasil­je.

U veći­ni sluča­je­va ne pre­poz­na­je se rod­no zas­no­vano nasil­je kao motiv femi­ci­da već se navode stereotip­na objašn­jen­ja kao što su neza­poslenost, strast, alko­holizam, pro­vokaci­ja žrtve i ljubomo­ra.

Kada se gov­ori o žena­ma sa inva­lidite­teom, situaci­ja je još složeni­ja. Medi­ji pored sen­za­cional­iz­ma koriste i:

  • nead­ek­vat­nu ter­mi­nologi­ju (bogalj, invalid, prikovana/vezana za koli­ca, sa poseb­n­im potre­ba­ma)
  • pred­stavl­ja­ju žene sa inva­lidite­tom kao „super­hero­jke“ uko­liko su potražile podršku ili pri­jav­ile nasil­je, a nasil­nike kao psi­hič­ki obolele
  • iznose pre­više detal­ja (fotografi­je, snimke, ispovesti žena)
  • koriste neprimerne naslove i pod­naslove
  • pod­stiču sažal­jen­je kod čita­la­ca.

Ovak­vo medi­jsko izveš­ta­van­je za posledicu ima formi­ran­je iskrivl­jene slike o fenomenu nasil­ja pre­ma žena­ma. Primet­no je i da je malo tek­sto­va o pre­ven­ci­ji, a da se najviše o ovoj temi piše tokom Kam­pan­je 16 dana aktiviz­ma pro­tiv nasil­ja pre­ma žena­ma ili kada se desi neki slučaj femi­ci­da.

Stu­den­ti­ma i stu­den­tk­in­ja­ma su prikazani dobri i loši primeri medi­jskog izveš­ta­van­ja o nasilju pre­ma žena­ma tokom prošle i ove godine uz napomenu da je pre­ma istraži­van­ju Save­ta za štam­pu  Kodeks nov­inara Srbi­je za samo tri mese­ca ove godine prekršen čak 3191 put.

Na kra­ju pre­da­van­ja zaključeno je da su medi­ji savezni­ci žen­skim orga­ni­zaci­ja­ma u bor­bi pro­tiv nasil­ja pre­ma žena­ma jer šalju poruku da izlaz iz situaci­je nasil­ja pos­to­ji, informišu žene o insti­tu­ci­ja­ma i orga­ni­zaci­ja­ma koje nude podršku i pomoć, eduku­ju građane i građanke o prob­le­mu nasil­ja, ruše pre­dra­sude uko­liko izveš­tava­ju objek­tivno, podižu svest javnos­ti i utiču na pro­mo­visan­je i pri­menu zakona.

Stu­den­ti­ma i stu­den­tk­in­ja­ma su date osnovne smer­nice za kvalitet­no izveš­ta­van­je o nasilju pre­ma žena­ma jer jedi­no na taj način mogu dati dopri­nos suzbi­jan­ju nasil­ja.